Tillstånd för hälsofarliga varor

Lyssna

Hälsofarliga varor är de substanser som är listade i bilagan till förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Substanserna är farliga för människors liv eller hälsa, och som människor kan använda för att bli berusade eller påverkade på andra sätt. Om din verksamhet ska hantera hälsofarliga varor krävs ett tillstånd från Folkhälsomyndigheten.

Omfattning av tillstånd

Tillstånd krävs för att hälsofarliga varor ska få införas till landet, överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsessyfte, anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat sådant sätt hanteras, bjudas ut till försäljning, eller innehas. Tillstånd krävs oavsett vilken mängd du kommer att hantera.

Förnya tillstånd i tid

Eftersom det krävs tillstånd för innehav och hantering av hälsofarliga varor är det viktigt att komma ihåg att ansöka om förnyat tillstånd för mängder tidigare har köpts in med stöd av ett giltigt tillstånd men som inte förbrukats. Utfärdade tillstånd gäller högst ett år, och då handläggningstiden kan uppgå till två månader är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid.

Folkhälsomyndigheten skickar inte ut någon påminnelse om att ansöka om tillstånd när en tillståndsperiod är på väg att löpa ut. Om din verksamhet avser att fortsätta hantera hälsofarliga varor ansvarar ni själv för att se till att ett giltigt tillstånd finns för hantering av tillståndspliktiga varor.

Att hantera hälsofarliga varor utan tillstånd är olagligt och kan leda till straffrättsligt ansvar, se 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten kan göra en polisanmälan om det uppstår misstanke om att hälsofarliga varor hanterats utan tillstånd.

Tillsyn över hälsofarliga varor

Undantag från tillståndskravet

Gamma-butyrolakton (GBL) och 1,4-butandiol (1,4-BD) kan vara nödvändiga att använda i industriell tillverkning och därför finns undantag från kravet på tillstånd i vissa fall. Bestämmelser om undantag finns i våra föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Det är du som hanterar beredningen som har ansvar för att bedöma och styrka om din hantering uppfyller kraven för undantag. Exempelvis kan denatureringar vara undantagna från tillståndskravet.

Undantag från tillståndsreglerna kan ges om beredningarna uppfyller samtliga tre kriterier:

  • innehåller GBL och/eller 1,4-BD,
  • hanteras för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål,
  • är beredd på ett sådant sätt att GBL och/eller 1,4-BD inte lätt kan användas eller utvinnas genom metoder som är lätt tillämpliga eller ekonomiskt.

Om verksamheten inte uppfyller kraven för undantag ska du ansöka om tillstånd för hälsofarlig vara.

Ansökan om tillstånd

För att ansöka om tillstånd för att hantera hälsofarliga varor fyller du i blanketten, skriver ut den och signerar.

Ansökan om tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor Enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (PDF, 323 kB)

Om någon annan än firmatecknare ansöker om tillståndet behöver Folkhälsomyndigheten en underskriven fullmakt där det framgår att personen har rätt att företräda verksamheten i detta ärende.

Fullmakt och behörighet: Ansökan om tillstånd för hälsofarlig vara (PDF, 205 kB)

Blanketten/blanketterna scannas in och skickas till halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se

eller via post till

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

  1. Vi meddelar att vi har tagit emot din ansökan och registrerar den hos oss. Kom ihåg att även skicka en underskriven fullmakt om personen som ansöker inte är firmatecknare. Om verksamheten i samband med en tidigare ansökan har skickat en fullmakt som fortfarande är giltig behöver fullmakt inte skickas igen.
  2. Vi granskar din ansökan. Om något saknas kontaktar vi dig och ber om en komplettering.
  3. Vi gör en bedömning och om ansökan är komplett fattar myndigheten beslut, vanligen inom två månader.
  4. Vi skickar beslutet till den uppgivna kontaktpersonen.
  5. Meddela om förhållandena ändras

Har förhållandena du angett i din ansökan ändrats?

Om förhållandena som du angett i din ansökan har ändrats måste du genast meddela oss via mejl.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vilka regler som gäller för din verksamhet. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte bestämmelserna.

Det kan också finnas andra bestämmelser eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till.