Friluftsliv

Lyssna

Vi mår bra av friluftsliv. Friluftsliv handlar om att vara ute i natur- och kulturmiljö. Kontakten med naturen främjar både den fysiska och psykiska hälsan. På Folkhälsomyndigheten arbetar vi för att öka samhällets förutsättningar för människor att på lika villkor vistas i naturen och utöva friluftsliv och därigenom bidra till god folkhälsa.

Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och få ökad kunskap om natur- och kulturmiljö. Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Vi har samordningsansvar för det nionde friluftslivspolitiska målet: friluftsliv för en god folkhälsa.

Friluftsliv är både fysisk aktivitet och lugna aktiviteter

Friluftsliv innebär ofta någon form av fysisk aktivitet, som i sig har många positiva hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, rekreation och återhämtning. Friluftsliv kan utövas på egen hand eller i organiserad form.

Närhet till naturen i vardagen viktigt

Naturområden som finns nära där vi vistas till vardags är de som används mest. Studier visar tydligt att grönområden och parker används mer ju närmare hemmet de finns samtidigt som ett ökat avstånd minskar besöken och användningen av grönområdet.

Natur och friuftsliv, så kan det påverka hur du mår

En film som visar hur naturen påverkar den psykiska hälsan och olika sätt att vistas i naturen

Läs artikeln Att vistas i naturen kan stärka vår psykiska hälsa på dinpsykiskahälsa.se

Läs mer

 • Friluftsliv för bättre folkhälsa

  Att vara ute i naturen kan ge många hälsovinster för både den fysiska och psykiska hälsan. Tillgång till friluftsområden och möjlighet att utöva friluftsliv har därför en viktig roll för folkhälsan.

 • Friluftsvanor i befolkningen

  Det har skett en tydlig ökning av den totala andelen som utövar friluftsliv sedan covid-19-pandemin. Det finns dock fortsatt skillnader i friluftsutövandet mellan olika grupper och det finns uppgifter som visar att de med sämst hälsa är utomhus i lägre grad än de med god hälsa.

 • Friluftslivspolitiken och uppföljning av friluftslivsmålen

  Alla människor ska få möjlighet att uppleva naturen. Det övergripande målet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och att utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet (prop. 2009/10:238). Folkhälsomyndigheten ansvarar för en del i uppföljningen.

 • Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan

  Utformningen av våra vardagsmiljöer spelar en viktig roll för folkhälsan. Den vardagsnära naturen är en viktig resurs som ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning samt ökad naturförståelse.

 • Samhällsplaneringens roll för utövande av friluftslivet

  En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska vara tillgänglig för alla och att vi har tillgång till grönska i vår boende- och vardagsmiljö.

 • Folkhälsomyndighetens arbete med friluftsliv

  Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning och uppföljning inom friluftslivspolitikens nionde mål, friluftsliv för god folkhälsa. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla människor att kunna vistas ute i naturen.