Hälsa i olika grupper

En viktig uppgift för Folkhälsomyndigheten är att följa upp folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Det gör vi för befolkningen i stort, men även för vissa grupper eller delar av befolkningen. Här hittar du ingångar för olika målgrupper i folkhälsoarbetet.

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd där hänsyn tas till både nivån och fördelningen av hälsan.

En individs hälsa påverkas av genetiska, sociala och ekonomiska faktorer, liksom av faktorer som individuella levnadsvanor och beteenden. Dessa faktorer kallas för bestämningsfaktorer. En del bestämningsfaktorer påverkar vissa grupper eller delar av befolkningen i högre grad än andra.

En god folkhälsa handlar om att hälsan bör vara så god som möjligt och så jämlikt fördelad som möjligt. Regeringen har ett långsiktigt mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå denna ambition måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och genomsyra folkhälsoarbetet på alla nivåer.

Olika målgrupper i folkhälsoarbetet

 • Barn och unga

  Insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga är en god investering. Ett prioriterat område inom vårt uppdrag är bland annat insatser för barn som växer upp med föräldrar som…

 • Flyktingar

  Många människor flyr undan krig och konflikter i världen och tar sig till andra länder för att söka tillfälligt skydd eller asyl. Under 2015–2016 anlände ett stort antal människor till Sverige från Syrien…

 • Funktionsnedsättning

  Hela befolkningen ska ha förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

 • HBTQ

  Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Forskning visar att homosexuella, bisexuella, transpersoner…

 • Hälsosamt åldrande

  Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska och skjuta upp funktionsnedsättningar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från såväl samhällets som individens…

 • Nationella minoriteter

  Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra myndigheter en central roll när det gäller att främja hälsosituationen bland nationella minoriteter.

Gå till toppen av sidan