Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Lyssna

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. Metoden utvecklades av dåvarande Statens folkhälsoinstitut i samband med det nationella initiativet Sätt Sverige i rörelse 2001. Idag står Sveriges regioner som huvudmän för arbetet med FaR.

FaR - Så går det till

Vem kan ordinera FaR?

Det är främst läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor som ordinerar fysisk aktivitet. Men all legitimerad vårdpersonal kan utfärda sådana recept, så länge de har kunskap om och utbildning i det.

Vem kan få FaR?

Alla som behöver fysisk aktivitet för att förebygga eller behandla en sjukdom kan få FaR.

Vilken sorts fysisk aktivitet?

Receptet gäller exempelvis promenader, trädgårdsarbete eller aktiv pendling (cykla eller gå). Organiserade aktiviteter kan också ingå, antingen i vanliga motionsgrupper eller i särskilda grupper för personer med FaR. Det är individens behov och valmöjligheter som avgör.

Hur går det till?

Ordinationen bygger på dialog med personen ifråga och i metoden ingår fem grundkomponenter:

  • personcentrerat samtal
  • individuell skriftlig ordination
  • uppföljning
  • handboken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling)
  • samverkan med aktivitetsarrangörer

De mest centrala delarna i metoden är det personcentrerade förhållningssätt i samtalet som leder fram till rekommendationer för fysisk aktivitet som förmedlas genom en skriftlig ordination Det är kombinationen av dessa komponenter, som i vetenskapliga studier har visats kunna påverka den fysisk aktivitet hos individen över tid. FaR kan användas i kombination med annan behandling men även ersätta läkemedel. Handboken FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) sammanfattar evidens för hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla ett stort antal sjukdomar. Exempelvis diabetes, högt blodtryck, kärlkramp, värk i rygg och axlar, sömnproblem och depression.

FaR-lotsar

En del behöver ytterligare vägledning och stöd för att bli mer fysiskt aktiva, och därför erbjuder många regioner FaR-lotsar eller FaR-samordnare, inom eller utanför hälso- och sjukvården.

Vad gör lotsen?

Lotsen hjälper till att hitta lämpliga aktiviteter som stämmer med ordinationen. Lotsen har mer regelbunden kontakt med patienten än vad förskrivaren har, och information från dessa kontakter blir ett underlag för förskrivarens uppföljning. Ibland kommer man fram till att ordinationen behöver ändras eller kompletteras med fler aktiviteter. Lotsarnas stöd är ett bra komplement, och deras uppföljning kan leda till mer individanpassade ordinationer.

Hur används FaR i Sverige

Alla regioner använder FaR i sin verksamhet, men antalet förskrivningar varierar mycket enligt primärvårdsdata som inrapporterats till Socialstyrelsen. Det tycks också finnas stora skillnader i regionernas sätt att styra, stödja och följa upp arbetet med FaR. Brist på tid och resurser, och okunskap hos beslutsfattare är vanligt förekommande hinder för att använda FaR.

Läs mer