Analystyp
Indikation

Spa-typning av S. aureus, verifiering av S. aureus som MRSA och påvisning av PVL-gener.

Provmaterial

Renkultur av S. aureus i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid 5-10 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

(MRSA)

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Folkhälsomyndigheten (Fohm) har använt spa-typning som primär typningsmetod sedan 2006. Denna metod har god diskriminerande förmåga och underlättar kommunikation med omvärlden.

Spa-typning är en sekvensbaserad typningsmetod som bygger på analys av en variabel del av S. aureus artspecifika gen spa. Erhållen DNA-sekvens jämförs med sekvenser i en internationell databas ( Ridom SpaServer) som innehåller alla spa-typer namngivna enligt en internationellt vedertagen nomenklatur.

Spa-typning används vid smittspårning och utbrottsutredningar. Vissa spa-typer är så vanligt förekommande att det ibland kan behövas typning djupare epidemiologisk typning för att avfärda/styrka misstanke om smittspridning. Som komplement till spa-typning utför Fohm, efter överenskommelse med insändande laboratorium, helgenomsekvensering med efterföljande SNP-analys.

Beroende på frågeställning för inskickat prov anges i provsvaret om isolatet är MRSA (mecA/mecC och nuc påvisade) eller MSSA (nuc men inte mecA/mecC påvisad), spa-typ samt om isolatet är PVL-positivt eller PVL-negativt.

Typning av kliniska MRSA-isolat är avgiftsfritt inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. För MRSA rapporterar Fohm typningsresultaten till SmiNet. Om papperssvar önskas, eller om provet är ett screeningprov eller för MSSA debiteras kostnad för typningen enligt prislistan. Telefonsvar lämnas på begäran.

Sjukdomsstatistik MRSA

Swedres-Svarm 2020