Mycobacterium tuberculosis-komplexet (resistensbestämning)

Resistensbestämning (BACTEC MGIT 960, LJ-proportionsmetod samt helgenomsekvensering).

Analystyp
Indikation Vid analyser för påvisning av fenotypisk och genotypisk resistens mot anti-TB-läkemedel hos kliniska isolat av M. tuberculosis-komplexet.
Provmaterial

Kliniskt isolat av Mycobacterium tuberculosis-komplex

Provtagnings­anvisningar
Transport

Rumstemperatur.

Svarstid Normalt 7-21 dagar för BACTEC MGIT 960 och 21 dagar för LJ-proportionsmetod.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Samtliga upptäckta multiresistenta (MDR) tuberkulosstammar i Sverige skickas till Folkhälsomyndigheten för så kallad utvidgad resistensbestämning. På begäran utförs även MIC-bestämningar samt verifierande resistensbestämning.

Svaret anger isolatets fenotypiska resistensmönster inklusive MIC-värde för relevanta TB-preparat samt påvisade resistensmutationer i gener med känd koppling till resistens. Avsaknad av känd resistensmutation utesluter dock inte fenotypisk resistens. I dagsläget analyseras ett antal fördefinierade gener och regioner (katG, fabG och inhA inklusive promotorregion, rpoB, embB, pncA inklusive promotorregion, rpsA, panD, gyrA, gyrB, rrs, eis inklusive promotoregion, tlyA samt ethA). Man kan inte utesluta att mutationer utanför dessa områden också kan orsaka resistens. Eventuell diskrepans mellan genotyp och fenotyp kan också bero på en resistent och lågfrekvent subpopulation som ej detekteras i den nuvarande sekvensanalysen.

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

www.sminet.se

Gå till toppen av sidan