Följesedlar och försättsblad

Lyssna

Här hittar du följesedlar och försättsblad för analyser inom mikrobiella övervakningsprogram och för epidemiologisk typning av Legionella från miljöprover.

De smittämnen som ingår i de mikrobiella övervakningsprogrammen framgår på sidan om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram.

Nationell övervakning av Clostridioides difficile

För att kunna följa det epidemiologiska läget i Sverige finns sedan oktober 2009 ett frivilligt nationellt övervakningssystem baserat på laboratorierapportering av nydiagnostiserade fall av Clostridioides difficile.

Här finns ett försättsblad som skickas med för att insändarna ska kunna ge en samlad information om proverna, samt en följesedel för varje isolat.

Följesedel för provregistrering per isolat C. difficile (Word, 196 kB)

Försättsblad sammanfattning C. difficile (Word, 193 kB)

Nationell övervakning av invasiva Haemophilus influenzae

Övervakningen möjliggör uppföljning av Hib-vaccination inom barnvaccinationsprogrammet för att identifiera vaccinationsgenombrott samt övervaka förändringar i resistensläget och spridning.

Följesedel för insamling av invasiva Haemophilus influenzae (Word, 194 kB)

Nationell övervakning av invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC≥0,5mg/L)

Övervakningen följer upp effekterna av pneumokockvaccinationsprogrammet, förändringar av serotypsprevalensen och kontroll av serotyper vid vaccinationsgenombrott. Det sker en löpande insamling av invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin (PcG MIC≥0,5mg/L).

Följesedel för insamling av invasiva pneumokocker (Word, 194 kB)

Följesedel för insamling av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC≥0,5mg/L) (Word, 195 kB)

Epidemiologisk typning av Legionella från vatten- och miljöprov

Hösten 2017 avvecklades vattenlaboratoriet vid Folkhälsomyndigheten och myndigheten utför inte längre påvisning av smittämnen i vatten- och miljöprov. Epidemiologisk typning av framodlade isolat utförs dock fortsatt oavsett ursprung. Epidemiologisk typning av kliniska isolat av Legionella spp. från människa ingår i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet och för dessa prov används:

Remiss/E-remisss

Vid epidemiologisk typning av legionella från vatten- och miljöprover är det bra om denna följesedel används:

Följesedel för epidemiologisk typning av Legionella miljöisolat (Word, 197 kB)

För mer information om analyser, se Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster.