Transport av patientprov och avfall vid känd eller misstänkt viral hemorragisk feber (VHF, blödarfeber)

Lyssna

Här ges vägledning till stöd för tillämpning av föreskriften ADR-S för hantering och transport av patientprov och avfall som innehåller eller misstänks innehålla smittämnen som orsakar blödarfeber, exempelvis ebola.

Transport av patientprov

All provtransport, såväl extern som inom den egna organisationen, ska förberedas och utföras av utbildad och tränad personal i enlighet med gällande föreskrifter och lokala riktlinjer för transport av farligt gods.

Vid transporter inom den egna organisationen är det mycket viktigt med rutiner som säkrar att mottagaren förvarnas och att dessa prover överlämnas personligen, samt att information delas angående misstanke om viral hemorragisk feber (VHF), som exempelvis ebola.

Vid extern transport, dvs utanför den egna organisationen, ska prover förpackas i enlighet med bestämmelser för transport av smittförande ämnen i kategori A, UN 2814. Även alla andra bestämmelser som gäller för UN 2814 enligt reglerna om farligt gods behöver följas vid transport. För transport på väg gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2022:3) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). På Folkhälsomyndighetens webbplats finns vägledning för hur gällande regelverk bör tillämpas.

  • Packa provet rätt

    Publicerad:

    Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR)…

Instruktionen för transport av patientprov med VHF-frågeställning: Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

Transporten behöver ske med en transportör som uppfyller bestämmelserna om farligt gods och genomförs av förare med ADR-intyg.

Rutiner avseende transport av patientprov till Folkhälsomyndighetens laboratorium ska finnas utarbetat som en del av den lokala beredskapsplanen. Det innebär bland annat att avsändaren ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och att godkända förpackningar, godkänt förpackningsmaterial samt etiketter finns tillgängligt.

Transport av avfall

Avfallshantering behöver ske enligt på förhand uppgjorda rutiner för att undvika hälsorisker.

Det är varje verksamhets ansvar att se till att det avfall som produceras omhändertas på rätt sätt. Bedömningen om avfallet är att betrakta som smittförande görs av avsändaren. Hantering och överlämnande av avfall ska följa avfallsförordningen (2020:614) och föreskrifter från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket samt miljöbalken.

Exempel på åtgärder för att minska smittrisker vid hantering av avfall

Avfall som genereras i samband med provtagning och vård av patient med misstänkt VHF infektion behöver förvaras på ett säkert sätt tills analys avfärdat eller bekräftat misstanken om VHF infektion. I det fall det är möjligt kan transport av avfallet invänta resultatet från analysen av patientprovet.

Typer av avfall omfattar exempelvis provtagningsmaterial och personlig skyddsutrustning för engångsanvändning/engångstyp.

Berörd personal informeras om både risker och vilka åtgärder som behöver tillämpas. Smittförande avfall omhändertas i separata kärl och förpackas säkert så att inget kan läcka ut. Prov och avfall ska märkas enligt 22 § SOSFS 2005:26 med orden ”Smittförande avfall” samt med symbolen för smittrisk.

Om förpackningen innehåller stickande eller skärande föremål ska det läggas i punktionssäker behållare märkt med stickande/skärande avfall.

Avfall kontaminerat med smittämne som orsakar VHF omhändertas genom att det inaktiveras eller destrueras enligt validerad metod för den typ av material och volymer som hanteras. Inaktivering kan ske genom autoklavering på plats och destruering kan ske genom förbränning på plats.

Behållare som innehåller smittförande material ska desinfekteras på utsidan innan behållaren tas ut ur vårdrummet och märkas med orden ”Smittförande” eller ”Smittrisk” samt med symbol för smittrisk.

Vid vård- eller sjukhusinrättning utan egen kapacitet för autoklavering eller förbränning, ska avfallet förvaras i direkt anslutning till provtagningsrummet eller vårdrummet, i väntan på att transport för vidare hantering kan genomföras.

Efterföljande transport för destruktion av avfall utanför vårdinrättningen ska ske i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2022:3) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) (msb.se)

Transport av avfall som uppkommit från medicinskt behandling av människor

I verksamhetens ska det finnas lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall som uppkommer vid vård av människor. Det är enligt Socialstyrelsens föreskrift verksamhetschefens ansvar att se till att sådana tas fram.

Senaste version av SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se)

Av verksamhetens rutiner ska det framgå vilken sorts avfall som ska anses som smittförande, vem som ska göra riskbedömningen av avfallet samt de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag.

Observera att avfall som innehåller eller misstänks kunna innehålla smittämne som orsakar VHF och inte kunnat genomgå inaktivering får klassificeras som medicinskt avfall i kategori A, UN 3549 om avfallet uppkommit från medicinskt behandling av människor.

UN 3549 får inte användas för avfall i flytande form. Som undantag anger i ADR-S att en liten mängd vätska får förekomma förutsatt att det finns tillräckligt med absorberande eller stelnande material i inner- eller mellanförpackningen.

I avsnitt 4.1.4.1 i ADR-S finns instruktioner för användning av förpackningar för P622 respektive LP622.

För avfall med UN 3549 som transporteras för bortskaffande i förpackad form (styckegods) kan olika typer av förpackningar, såsom lådor, fat och dunkar användas. Bestämmelser om vilka förpackningar som är tillåtna för UN 3549 anges i förpackningsinstruktion P622 respektive LP622 (gäller storförpackningar) i ADR-S.

UN 3549 får inte samemballeras med annat gods.

Transporten ska ske med transportör som har uppfyller bestämmelserna om farligt gods och utförs av förare med ADR-intyg.

Transport av farligt gods – Väg och järnväg 2023/2024 (rib.msb.se)