Rapport: Så kan tillgången till äldre antibiotika stärkas

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Brister i tillgång till antibiotika kan utgöra allvarliga hinder för ansvarsfull antibiotikabehandling – och en kartläggning visar att marknadssituationen för antibiotika är ansträngd. Det är läge för staten att vidta åtgärder, konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

I september 2021 fick TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att kartlägga marknaden och identifiera insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika. Målsättningen är att hälso- och sjukvården ska ha fortsatt tillgång till ett brett sortiment av effektiva äldre antibiotika för att behandla infektioner, samtidigt som en låg resistensutveckling bibehålls.

Kartläggningen visar att den globala marknaden för antibiotika har minskat kraftigt de senaste decennierna. Men trots en minskad användning och att det förekommit bristsituationer har utbudet av antalet olika antibiotika på den svenska marknaden ökat. Samtidigt har fler produktgrupper en relativt låg försäljning jämfört med för tio år sedan, vilket ökar risken för avregistreringar och att de försvinner från marknaden.

– Det finns ett behov av att se över de ekonomiska incitamenten för att läkemedelsföretag ska tillhandahålla äldre antibiotika. Den grundläggande utmaningen är att kombinera vårdens behov av ett brett sortiment och en restriktiv användning med läkemedelsföretagens krav på lönsamhet, säger Peter Skiöld, projektledare på TLV.

Incitamenten för att tillhandahålla antibiotika behöver stärkas

I slutrapporteringen av uppdraget föreslår nu de tre myndigheterna en rad åtgärder inom olika områden för att stärka tillgången till äldre antibiotika.

– En modern hälso- och sjukvård bygger på att vi har tillgång till ett brett sortiment av antibiotika. I Sverige har vi tack vare ett långsiktigt arbete en låg resistensutveckling, och den kan vi förhoppningsvis bibehålla om tillgången till äldre smalspektrumantibiotika stärks, säger Charlotta Edlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

För att läkemedelsföretagen ska fortsätta tillhandahålla ett brett sortiment av antibiotika bedöms de ekonomiska incitamenten för vissa läkemedel behöva ses över. Staten behöver också agera tidigt och tydligt gentemot marknaden för att läkemedelsföretagen ska fortsätta marknadsföra äldre antibiotika i Sverige.

– Antibiotikan är avgörande för svensk sjukvård och för svenska patienter. Det behöver bli enklare och mindre kostsamt att behålla produkter på marknaden och därmed förebygga att kliniskt värdefulla antibiotika försvinner från Sverige, säger Katarina Lönnquist som är Läkemedelsverkets projektledare.

Förslag till åtgärder:

  • Takpriserna ska kunna höjas över nuvarande nivå för vissa förpackningsstorleksgrupper inom periodens vara-systemet och det ska vara möjligt att göra undantag under vissa förhållanden för vissa typer av läkemedel vid beslut om pris och subvention. ­­
  • En fördjupad utredning och pilottestning av en ny ersättningsmodell där läkemedelsföretag får en fast årlig ersättning för att tillhandahålla ett buffertlager av identifierade antibiotikaprodukter.
  • Årsavgiften för antibiotika bör tas bort och att möjligheten till gemensamma förpackningar i de nordiska länderna ska utredas vidare.

Fakta

Äldre antibiotika

Antibiotika där marknadsexklusiviteten gått ut (normalt minst 10 år sen första registrering) och där flertal utbytbara generikaprodukter kan förekomma.

Periodens vara-systemet

Alla öppenvårdsapotek ska erbjuda patienten det tillgängliga läkemedel som har lägst pris när det finns flera likvärdiga läkemedel med samma aktiva substans. Läkemedel som är utbytbara på detta sätt ingår i periodens vara-systemet. Utbyte av läkemedel på apotek är en del av systemet med högkostnadsskydd.

Takpriser

Efter en tid när ett patent löpt ut för ett originalläkemedel kan andra läkemedelsföretag tillverka och sälja generiska alternativ som är utbytbara gentemot originalläkemedlet. Generiska läkemedel innehåller samma verksamma ämne som originalläkemedlet. Introduktion av utbytbara generiska läkemedel på marknaden leder i regel till att originalläkemedlet inte längre är ett kostnadseffektivt alternativ. Detta beror på att generiska läkemedel normalt säljs till ett väsentligt lägre pris.

Läs mer