Synen på narkotika negativ men skiljer mellan olika substanser

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Majoriteten av den vuxna befolkningen i Sverige har en negativ inställning till narkotika, visar en enkät. Synen på cannabis är dock mindre negativ än inställningen till annan narkotika. Det finns också skillnader i attityder mellan olika grupper, där till exempel ungas attityder skiljer sig från äldres.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomförde Gullers Grupp och Norstat Sverige under 2021 en webbenkät bland cirka 1 000 personer över 18 år. Uppföljande fokusgruppsintervjuer gjordes också med unga vuxna i åldern 18-25 år.

Skillnader mellan olika grupper

I enkäten ställdes bland annat frågor om risker med användningen av narkotika, och om inställningen till lagstiftningen, samt till egen och andras användning av narkotika.

– Enkätresultaten visar på skillnader mellan olika grupper, yngre personer är till exempel mindre negativa till cannabis än äldre. Dessa skillnader ger oss värdefull kunskap och pekar på att det kan behövas olika insatser för olika grupper i samhället, säger enhetschef Joakim Strandberg.

I kompletterande fokusgruppsintervjuer undersöktes vad unga vuxna upplever påverkar deras attityder och bruk av cannabis och annan narkotika. Resultaten visar att lagändringar i andra länder och normalisering i olika medier och populärkultur, upplevs bidra till en ökad acceptans och lägre upplevd risk med att använda cannabis även i Sverige. Detta upplevs i sin tur påverka användningen. Umgängeskretsen är den viktigaste faktorn som upplevs påverka användningen av narkotika, genom såväl exponering som tillgång och normer.

Ökad förståelse

Det som deltagarna i fokusgrupperna efterfrågade var bland annat mer information om narkotika från samhället, ökad tillgång till vård för psykisk ohälsa och även åtgärder för att förebygga användning och problematisk bruk av narkotika.

– Resultaten bidrar till en fördjupad förståelse för den svenska narkotikasituationen och hur vi kan arbeta för att minska användningen och skadeverkningarna av narkotika. Evidensbaserad kommunikation om narkotikabruk, stärkt förebyggande arbete samt vård och behandling för psykisk ohälsa är insatser som skulle kunna bidra till detta, säger Joakim Strandberg.

Läs mer