Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Lyssna

Folkhälsopolitiken berör de flesta sektorer i samhället. Inte minst bidrar lokala och regionala aktörer till arbetet för en god och jämlik hälsa.

Det nationella folkhälsomålet gäller för alla aktörer i Sverige, såväl statliga som regionala och kommunala. Många av de grundläggande välfärdstjänster och verksamheter som är betydelsefulla för folkhälsoarbetet, och som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet, ansvarar kommuner och regioner för.

För att nå målet om en god och jämlik hälsa och sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048 behövs ett gemensamt arbete mellan flera aktörer. Folkhälsomyndigheten uppdrag att samla berörda aktörer och att samordna och driva på folkhälsoarbetet är därför viktig.

Stöd till arbetet att genomföra folkhälsopolitiken på regional nivå

Under 2022–2023 har Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna varsitt regeringsuppdrag att stärka det regionala genomförandet av den nationella folkhälsopolitiken och det regionala och lokala folkhälsoarbetet.

Grunden för uppdragen är den stödstruktur som Folkhälsomyndigheten har utvecklat på uppdrag av regeringen för att genomföra folkhälsopolitiken. Det handlar bland annat om 28 fokusområden som belyser vilket arbete som behöver prioriteras för att nå folkhälsomålet till 2048. Även 35 indikatorer ingår och de ska visa om vi rör oss i rätt riktning. Dessutom har andra viktiga politikområden identifierats där insatser behöver göras, eftersom folkhälsa berör så många sektorer.

Arbetet utgår från en kunskapsmodell som innehåller uppföljning och samverkan med olika aktörer för att identifiera behov, och samordning av myndigheters arbete utifrån behoven för att driva utvecklingen framåt.

Tanken är att när fler arbetar med samma utgångspunkter skapas förutsättningar för ett sammanhållet folkhälsoarbete i Sverige, vilket i sin tur stärker möjligheten att nå det nationella folkhälsomålet.

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Vi ska samverka med och ge stöd till länsstyrelserna i deras uppdrag. Det betyder att vi bland annat ger länsstyrelserna stöd i frågor som rör kompetensutveckling inom folkhälsoområdet på lokal och regional nivå. Vi ger också stöd i arbetet att bidra till att stärka lokala och regionala förutsättningar för ett kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessutom ska vi sammanställa länsstyrelsernas länsvisa kartläggningar av folkhälsoarbetet till en nationell bild.

Kortfattat handlar vårt stöd om:

 • Samverka i en gemensam samverkansstruktur mellan Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i syfte att få ett samlat arbete i genomförandet.
 • Samarbeta med länsstyrelsernas nationella samordnare kring till exempel projektledning och nätverksträffar för länsstyrelsernas samordnare.
 • Ta fram olika stöd som till exempel e-utbildning, föreläsningsmaterial och mallar.
 • Stödja genomförandet av de länsvisa kartläggningarna av lokala och regionala aktörer och behov inom det svenska folkhälsoarbetet.

Aktuellt utvecklingsarbete

Inom ramen för vårt stödjande uppdrag arbetar vi med extra fokus på två särskilda utvecklingsområden, som vi beskriver här nedanför.

Kartläggning av lokala och regionala aktörer och behov

I uppdraget ingår att kartlägga det svenska folkhälsoarbetets förutsättningar, behov och aktörer. I samverkan med länsstyrelserna:

 • Tar vi fram en enkät till alla länsstyrelser för att samla in information om deras folkhälsoarbete.
 • Använder vi resultat från Sveriges Kommuner och Regioners medlemsundersökning för att få in information om kommuners och regioners folkhälsoarbete.
 • Fördjupar vi bilden genom länsvisa dialoger som länsstyrelserna genomför.

Utifrån resultaten kommer vi att sammanställa en nationell bild som beskriver det svenska folkhälsoarbetets förutsättningar, behov och strukturer. Den nationella bilden beräknas vara klar under första halvåret 2024.

Redan nu kan du ta del av hur folkhälsoarbetet ser ut i länen:

Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län

E-utbildning för kompetensutveckling om folkhälsa och folkhälsopolitik

I samverkan med länsstyrelsen utvecklar vi en nationell kompetenshöjande insats i form av en e-utbildning. Vi samarbetar tätt med regioner, kommuner och andra berörda aktörer. E-utbildningen ska skapa förståelse och engagemang kring:

 • Den nationella folkhälsopolitiken.
 • Betydelsen av god och jämlik hälsa samt vikten av ett stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för en hållbar samhällsutveckling.
 • Olika verksamheters roll i arbetet med att genomföra folkhälsopolitiken.
 • Viktiga komponenter i ett framgångsrikt folkhälsoarbete.

E-utbildningen kommer att lanseras under 2024 och vänder sig till olika strategfunktioner, chefer och förtroendevalda inom kommuner och regioner. Den blir även relevant för olika funktioner inom de myndigheter vars bidrag är viktigt i arbetet med att genomföra folkhälsopolitiken.

Läs mer

Läs mer om fokusområden och indikatorer i faktabladen om folkhälsopolitikens målområden

Mer stödmaterial om folkhälsopolitiken