Lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Lyssna

Folkhälsopolitiken berör de flesta sektorer i samhället. Inte minst bidrar lokala och regionala aktörer till arbetet för en god och jämlik hälsa.

Det nationella folkhälsomålet gäller för alla aktörer i Sverige, såväl statliga som regionala och kommunala. Många av de grundläggande välfärdstjänster och verksamheter som är betydelsefulla för folkhälsoarbetet, och som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet, ansvarar kommuner och regioner för.

För att nå målet om en god och jämlik hälsa och sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048 behövs ett gemensamt arbete mellan flera aktörer. Här har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna berörda aktörer och att samla, stödja och driva på det nationella folkhälsoarbetet.

Kartläggning av kommuners, regioners och länsstyrelsers folkhälsoarbete

Detta är en kartläggning av hur kommuner, regioner och länsstyrelser arbetar med folkhälsoarbete i Sverige. Utgångspunkten är det regeringsuppdrag som Folkhälsomyndigheten fick i april 2022 om att stödja länsstyrelserna i att implementera den nationella folkhälsopolitiken.

Inom ramen för detta uppdrag sammanställde Folkhälsomyndigheten resultaten från två enkäter och länsstyrelsernas länsvisa dialoger till en nationell rapport om folkhälsoarbetet på regional och lokal nivå. Rapporten ger en samlad bild av hur folkhälsoarbetet ser ut i Sverige. Det handlar om organisatoriska förutsättningar, hur folkhälsoarbetet styrs, relevanta aktörer och hur de samverkar om folkhälsofrågor, samt vilka behov av stöd som önskas av aktörerna.

Resultaten bidrar med kunskap om förutsättningar för lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Kunskapen är viktig i myndighetens arbete att samordna och stödja det nationella folkhälsoarbetet för att öka möjligheterna att nå det folkhälsopolitiska målet. Den samlade bilden kan också bidra till att utveckla arbetet genom att varje aktör ser områden att arbeta vidare med.

Folkhälsoarbetet i Sverige – En nationell kartläggning av kommuners, regioners och länsstyrelsers folkhälsoarbete 2022–2023

Dessutom finns 21 länsvisa rapporter med resultat från kartläggningen om hur folkhälsoarbetet ser ut på lokal och regional nivå:

Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län

Ny e-utbildning stödjer arbetet för en god och jämlik hälsa

I samarbete med kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter har Folkhälsomyndigheten utvecklat en e-utbildning om att arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa.

Med e-utbildningen vill vi skapa förståelse och engagemang för hur samhället ska lyckas nå riksdagens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048.

E-utbildningen svarar på vad god och jämlik hälsa innebär, varför det är viktigt och hur vi som offentliga aktörer kan göra mer, bättre eller annorlunda för att bidra till en god och jämlik hälsa, med den nationella folkhälsopolitiken som vägledning.

E-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Läs mer

Läs mer om fokusområden och indikatorer i faktabladen om folkhälsopolitiken och dess målområden

Mer stödmaterial om folkhälsopolitiken