Kontaktytor inom folkhälsoområdet

Lyssna

Det finns många kontaktytor inom folkhälsoområdet, där nationella, regionala och lokala aktörer träffas och utbyter erfarenheter. Kontaktytorna kan till exempel vara nätverk och återkommande konferenser. Folkhälsomyndigheten medverkar i flera av dessa, ibland som ansvarig.

Nätverk

Lyssna

Ett slutet nätverk för sakkunniga i barnsäkerhetsfrågor från tio myndigheter.

Barns och ungas säkerhet (msb.se)

Anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för generaldirektörer på drygt 60 myndigheter.

Rullande samordningsansvar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

WHO:s svenska nationella nätverk för Healthy Cities.

Healthy Cities Sverige (healthycities.se)

Anordnas av Healthy Cities och Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett nätverk för sakkunniga i Sveriges samtliga regioner, med syfte att driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning. Temagrupper inom nätverket: alkoholprevention, fysisk aktivitet, hälsofrämjande arbetsplats, hälsofrämjande förhållningssätt, hälsofrämjande primärvård, hälsofrämjande vårdmiljö, matvanor, psykisk hälsa, riktade hälsosamtal, tobaksprevention och uppföljning.

Anordnas av Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård (hfsnatverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för sakkunniga representanter för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det medicinska området.

Regionala HTA-organisationer (sbu.se)

Anordnas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för sakkunniga. Temagrupper inom nätverket: ekonomisk utsatthet, hållbar utveckling, trygghet, delaktighet, 18-årsgränsen och likvärdig utbildning.

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor (barnombudsmannen.se)

Anordnas av Barnombudsmannen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet myndighetsnätverk med syfte att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete inom politiken för det civila samhället.

Anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet myndighetsnätverk som verkar för erfarenhets- och informationsutbyte kring brukarsamverkan och utgör ett stöd för RSK (Rådet för styrning med kunskap) i frågor som rör stärkt patient- och brukarinflytande. Följande myndigheter medverkar: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, E-hälsomyndigheten, Forte, Myndigheten för delaktighet och Folkhälsomyndigheten.

Rullande ansvar mellan myndigheterna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett nätverk som anordnar årliga konferenser, regelbundna seminarier och webbinarier för chefer och sakkunniga.

Mötesplats social hållbarhet

Anordnas av Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för huvudmän och berörda myndigheter med syfte att utveckla kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik i socialtjänsten.

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten, NSK-S (skr.se)

Anordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk bestående av ca 30 myndigheter (och organisationer med myndighetsliknande uppdrag) med syfte att ge bidragsgivande myndigheter möjlighet att ta upp aktuella ämnen och lära av varandra.

Rullande ansvar mellan myndigheterna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för strategiska folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv. I nätverket ingår 26 stora och små kommuner med geografisk spridning över landet.

Nätverk och samarbeten folkhälsa (skr.se)

Anordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för RSS-representanter med syfte att stödja samverkan mellan kommuner och regioner i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Regionala samverkans- och stödstrukturer RSS (skr.se)

Anordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk med syfte att stärka förutsättningarna för jämlika och jämställda välfärdstjänster och en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Nätverk och samarbeten folkhälsa (skr.se)

Anordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för generaldirektörer och sakkunniga som styrs av förordning (2015:155).

Rådet för styrning med kunskap (socialstyrelsen.se)

Anordnas av Socialstyrelsen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett slutet nätverk för sakkunniga representanter för organisationer som arbetar med utvärderingar inom det sociala området.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan