Intervjuer om folkhälsoarbete

Lyssna

Arbete för en god och jämlik hälsa pågår runt om i landet, på lokal, regional och nationell nivå. Här hittar du intervjuer med olika professioner och från olika områden. Läs och bli inspirerad!

Intervjuer från andra delar av vår webbplats:

Hur arbetar ungdomsmottagningar med psykisk hälsa?

Isabel Goicolea och Anne Gotfredsen berättar om den utvärdering som Umeå universitet gör på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs intervjun: Hur arbetar ungdomsmottagningar med psykisk hälsa?

Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Victoria Lönnfjord och Johanna Gustavsson berättar hur de statliga stimulansmedlen som avsatts för suicidprevention har påverkat det suicidförebyggande arbetet i Värmland.

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Värmland?

Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet i Sverige?

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten undersöker Högskolan Dalarna hur det suicidförebyggande arbetet bedrivs i län, regioner och kommuner. Under sidorna om psykisk hälsa finns intervjun med forskarna Maria Fjellfeldt och Charlotte Roos:

Läs intervjun: Hur har statliga stimulansmedel använts i det suicidförebyggande arbetet?

Intervjuer på Tema folkhälsa

 • Tro på din förmåga och våga synas!

  Att sprida kunskap om levnadsvanor och matvanor är en viktig del i både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Men hur kan man nå ut brett och skapa förändring? Tema folkhälsa har haft ett samtal med Malin Sand, dietist och folkhälsostrateg i Region Norrbotten, om hur hon använder olika kanaler för att nå ut till sina målgrupper.

 • Ny e-utbildning – ett efterfrågat stöd i arbetet för god och jämlik hälsa

  Vill du få ett verktyg för att förklara frågor om folkhälsa och jämlik hälsa kopplat till samhällsutveckling? Vill du vässa dina kunskaper om den nationella folkhälsopolitiken eller om kunskapsbaserat arbete inom folkhälsa? Välkommen att använda den nya e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling.

 • Vi lär och gör tillsammans – följ med på resan

  Under 2024 besöker Mötesplats social hållbarhet Malmö och Skellefteå genom konferenser där du antingen deltar en heldag på plats, eller via webbsändning en halvdag. Du som deltar på plats får unika tillfällen att träffa ansvariga för framgångsrika initiativ där arbetet händer.

 • Tema folkhälsa som underlag till en studiecirkel i Region Jönköping

  Vill du ha tips och inspiration om hur man kan arbeta för att uppnå ökad kunskap och samsyn inom folkhälsoområdet? Ida Erixon, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län, berättar om en studiecirkel i folkhälsa för kollegorna i regionens folkhälsosektion.

 • Mycket att vinna när folkhälsa och regional utveckling kopplas ihop

  Vi har frågat Maria Linder som är regional utvecklingsdirektör i Region Västmanland om deras arbete med regional utveckling och folkhälsa. Två områden som ligger nära varandra och kan bidra till varandras framgång och resultat.

 • Region Östergötland om sin folkhälsostrategi

  Sofia Lindstrand och Sara Birgersson berättar här om Region Östergötlands nya folkhälsostrategi. Strategiskt folkhälsoarbete behöver vara långsiktigt, och en god samverkan ger dem större kraft. Sofia och Sara ser stora folkhälsoutmaningar som bland annat klimatförändringarna, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor.

 • Folkhälsa viktig drivkraft för hållbar regional utveckling

  Folkhälsa betraktas alltmer som en viktig drivkraft för att nå en hållbar samhällsutveckling. Genom ett ökat utbyte av kunskap och erfarenheter och mer samverkan skulle folkhälsopolitiken och den regionala utvecklingspolitiken kunna förstärka varandra och bidra till varandras måluppfyllelse.

 • Bättre hälsa för de flesta – Folkhälsan i Sverige

  Folkhälsan i Sverige är en del i Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Här berättar utredare Agota Puskas om resultaten och om de uppföljningssystem som finns tillgängliga för den som vill fördjupa sig ytterligare.

 • Hur kan vi minska stillasittandet och få fler i rörelse?

  Den 8:e juni lämnande lämnade Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att kraftsamla och lämna förslag som kan minska stillasittandet och få fler att röra sig mer i vardagen. Vi har frågat huvudsekreterare Kajsa Mickelsson om kommitténs slutsatser.

 • Tranås kommun om sin strategi för social hållbarhet 2022-2035

  I Tranås kommun har man antagit en strategi som sträcker sig från 2022 till 2035 och pekar ut riktningen för kommunens arbete för ett socialt hållbart samhälle där alla människor har tillgång till en god och jämlik hälsa, känner delaktighet och tillit och kan leva ett gott liv med samma rättigheter. Vi har frågat Agnetha Karlsson, folkhälso- och social hållbarhetsstrateg i Tranås kommun, om arbetet med att ta fram strategin.

 • Nytt folkhälsopolitiskt program i Skellefteå

  Ett aktivt och strategiskt folkhälsoarbete på lokal och regional nivå är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Kommuner och regioner är centrala aktörer i folkhälsoarbetet eftersom de i sina verksamheters kärnuppdrag ansvarar för merparten av de välfärdstjänster, till exempel förskola, skola, vård och omsorg, som påverkar befolkningens hälsa genom hela livet. I Skellefteå kommun har man nyligen antagit ett folkhälsopolitiskt program.

 • Röda korsets arbete för människor på flykt

  Kriget i Ukraina har tvingat miljontals barn och vuxna på flykt. Runt om i Sverige hjälper civilsamhällesorganisationer, kommuner och regioner människor som flytt hit. Vi har frågat Anna Svensson, rådgivare i folkhälsofrågor vid Röda Korset om deras arbete lokalt och regionalt för att stötta dem som nu är på flykt från kriget.

 • Erfarenheter folkhälsopilot Västerbotten

  Länsstyrelsen i Västerbotten har genomfört ett pilotprojekt att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Ta del av slutrapport och material från projektet.

 • Erfarenheter folkhälsopilot Stockholm

  Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört ett pilotprojekt om samordning och stärkta förutsättningar för regionalt arbete för en god och jämlik hälsa. Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälso­pilotens arbete. Inom ramen för projektet har en rad underlag tagits fram, som kan vara intressanta för dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som berör folkhälsa.