Läs mer om WHO-samarbetet

Det nordiska samarbetet utgör en viktig del i samverkan med andra länder. Dessutom sker ett omfattande samarbete inom smittskyddsområdet med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. I tillägg ska myndigheten bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Det sker bland annat genom olika uppdrag samt genom ett omfattande samarbete med andra länder och organisationer inom olika folkhälsoområden.

Särskilda uppdrag

Folkhälsomyndigheten har ett särskilt uppdrag gentemot EU vad gäller allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Dessutom fungerar myndigheten som nationell kontaktpunkt (engelska: focal point) för:

  • Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
  • EU:s hälsoprogram
  • Icke smittsamma sjukdomar (NCD) samt
  • Miljö och hälsa inom WHO

Vi har dessutom ett antal övriga uppdrag, till exempel att samordna och lämna underlag till regeringens rapportering till EU och WHO om frågor som gäller alkohol och tobak samt rapporteringen om frågor som rör narkotika till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC). Ett annat uppdrag är att samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden utifrån FN:s resolution angående hiv/aids.

Inom ramen för WHO:s arbete med polioutrotning följer vi förekomsten av poliovirus i Sverige. Vi lämnar också underlag för regeringens rapportering till WHO om förekomsten av röda hund och mässling i Sverige.

Övrigt internationellt folkhälsoarbete

Förutom det arbete som sker inom EU och internationella organisationer medverkar vi i olika internationella samarbeten inom våra olika sakområden.

Folkhälsomyndigheten bidrar även till det internationella folkhälsoarbetet genom att delta i olika expert- och arbetsgrupper samt nätverk. Myndighetens generaldirektör är till exempel med i den globala nätverksorganisationen IANPHI som består av nationella folkhälsoinstitut över hela världen.

Myndigheten medverkar också i det europeiska nätverket EuroHealthNet som har som mål att bidra till mer hållbara samhällen och motverka ojämlikhet i hälsa inom och mellan EU:s medlemsländer.