Internationellt samarbete

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom EU och internationellt. Samarbetet sker främst genom EU:s olika institutioner, Världshälsoorganisationen, WHO, och andra FN-organ.

Det nordiska samarbetet utgör en viktig del i samverkan med andra länder. Inom smittskyddsområdet sker ett omfattande samarbete med europeiska smittskyddsmyndigheten European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Myndigheten bidrar även till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, PGU. Det sker bland annat genom olika uppdrag och genom samarbeten med andra länder och organisationer inom olika folkhälsoområden.

Mer om WHO och internationell samordning

Särskilda uppdrag

Folkhälsomyndigheten har ett särskilt uppdrag gentemot EU vad gäller allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Dessutom fungerar myndigheten som nationell kontaktpunkt för bland annat:

  • Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, ECNN
  • EU:s hälsoprogram
  • Icke smittsamma sjukdomar samt
  • Miljö och hälsa inom WHO

Vi har dessutom ett antal övriga uppdrag, till exempel att samordna och lämna underlag till regeringens rapportering till EU och WHO om frågor som gäller alkohol och tobak samt rapporteringen om frågor som rör narkotika till FN:s kontor mot narkotika och brottslighet, UNODC. Ett annat uppdrag är att samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden utifrån FN:s resolution angående hiv/aids.

Inom ramen för WHO:s arbete med polioutrotning följer vi förekomsten av poliovirus i Sverige. Vi lämnar också underlag för regeringens rapportering till WHO om förekomsten av röda hund och mässling i Sverige.

Övrigt internationellt folkhälsoarbete

Folkhälsomyndigheten bidrar även till det internationella folkhälsoarbetet genom att delta i olika expert- och arbetsgrupper samt nätverk. Myndighetens generaldirektör är med i den globala nätverksorganisationen IANPHI som består av nationella folkhälsoinstitut över hela världen.

The International Association of National Public Health Institutes (ianphi.org)

Myndigheten medverkar också i det europeiska nätverket EuroHealthNet som har som mål att bidra till mer hållbara samhällen och motverka ojämlikhet i hälsa inom och mellan EU:s medlemsländer.

EuroHealthNet (eurohealthnet.eu)