EU:s Hälsoprogram – EU4Health 2021–2027

Lyssna

Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram vilket innebär att vi informerar om och sprider resultat av åtgärder som finansierats av programmet EU4 Health. Det här programmet ersätter det tidigare hälsoprogrammet som sträckte sig fram till 2020.

EU:s fjärde hälsoprogram började gälla den 1 januari 2021 och sträcker sig fram till år 2027.

EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union (ec.europa.eu)

Programmet EU för hälsa (EU4Health) antogs som en reaktion på covid-19-pandemin och för att stärka krisberedskapen i EU. Pandemin visade på skörhet i nationella hälsosystemen är. Programmet bidrar till de långsiktiga hälsoutmaningarna genom att bygga starkare, mer resilienta och mer tillgängliga hälso- och sjukvårdssystem.

Hälsa är en investering. Med en budget på 5,3 miljarder euro under perioden 2021–2027 utgör EU4Health ett ekonomiskt bistånd utan motstycke på hälsoområdet. EU4Health ger ett tydligt budskap om att EU prioriterar folkhälsan. Programmet är ett av de främsta instrumenten för att bana vägen för en europeisk hälsounion.

EU4Health inrättades genom förordning (EU) 2021/522. Programmet ger ett EU-mervärde och kompletterar medlemsländernas politik för att nå de fyra allmänna målen som speglar ambitionerna i programmet och de tio särskilda målen som speglar insatsområdena:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/522 av den 24 mars 2021 om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet (programmet EU för hälsa) för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (Text av betydelse för EES) (eur-lex.europa.eu)

Insatsområdena

Förbättra och främja hälsan

 • Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar, särskilt cancer
 • Hälsoinitiativ och samarbete på det internationella planet

Skydda människor

 • Förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot
 • Komplettering av nationell lagerhållning av krisnödvändiga produkter
 • Inrättande av en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal

Tillgång till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter

 • Säkerställande av att dessa produkter är tillgängliga och ekonomiskt överkomliga

Stärka hälsosystemen

 • Bättre hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården
 • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
 • Utveckling och genomförande av EU:s hälsoskyddslagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande
 • Integrerat arbete mellan ländernas hälso- och sjukvård

Målen i programmet EU4Health (health.ec.europa.eu) (på engelska)

EU för hälsa och den europeiska hälsounionen

EU4Health ska bana väg för en europeisk hälsounion genom att investera i följande brådskande prioriteringar:

 • Insatser mot covid-19-krisen och en förstärkning av EU:s motståndskraft mot internationella hälsohot
 • EU:s plan mot cancer
 • En läkemedelsstrategi för EU

European Health Union (ec.europa.eu)

Folkhälsa (ec.europa.eu)

Översikt (ec.europa.eu)

Cancer (health.ec.europa.eu)

EU:s läkemedelsstrategi (health.ec.europa.eu)

Andra områden ska också främjas, t.ex. digitaliseringen av hälso- och sjukvården, insatser för att minska antalet antibiotikaresistenta infektioner och en ökad vaccinationstäckning.

EU vill dessutom bredda framgångsrika initiativ som de europeiska referensnätverken om sällsynta sjukdomar och fortsätta att driva det internationella samarbetet om globala folkhälsohot och utmaningar.

E-hälsa: digital vård och omsorg – Översikt (ec.europa.eu)

EU Action on Antimicrobial Resistance (ec.europa.eu)

Vaccination – Översikt (ec.europa.eu)

De europeiska referensnätverken – Översikt (ec.europa.eu)

International cooperation – Översikt (ec.europa.eu)

Arbetsprogram

EU4Health genomförs genom årliga arbetsprogram som stöder olika insatser som samlats i fyra grupper, med cancer som ett övergripande ämne.

 • Krisberedskap
 • Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar
 • Hälso- och sjukvårdssystem och vårdpersonalen
 • Digitalisering

Funding - Key documents (ec.europa.eu)

Programmet ska ge finansiering till stödberättigade enheter, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet.

Länder utanför EU som är associerade till programmet

Island, Moldavien, Norge och Ukraina är associerade till EU4Health.

Eftaländerna Norges och Islands associering till och deltagande i programmet EU för hälsa styrs av protokoll 31 om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 3.1.1994, s. 3).

EU-kommissionen har undertecknat ett associeringsavtal med Ukraina och Moldavien som kommer att ge länderna tillgång till EU-finansiering.

Bidrag och upphandling

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA) ansvarar för EU för hälsas finansieringsmöjligheter. Besök därför ofta HaDEAs sidor med ansökningsomgångar och upphandlingar.

Synergier och komplementaritet med andra fonder

Hälsofrågor är till sin natur ämnesöverskridande. EU4Health samverkar med flera av EU:s andra program, strategier, instrument och åtgärder:

 • Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska hjälpa sårbara grupper att få tillgång till hälso- och sjukvård
 • Europeiska regionala utvecklingsfonden ska förbättra den regionala hälsoinfrastrukturen
 • Horisont Europa ska stödja medicinsk forskning
 • EU:s civilskyddsmekanism/RescEU ska bygga upp lager av viktig sjukvårdsutrustning
 • Programmet för ett digitalt Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa ska ta fram den digitala infrastruktur som krävs för digitala hälsoverktyg
 • InvestEU-programmet
 • Programmet för den inre marknaden
 • Faciliteten för återhämtning och resiliens
 • Erasmus+
 • Krisstödsinstrumentet

Relaterad läsning

Läs mer

Tidigare program

Sedan 2003 har EU:s folkhälsoprogram bidragit till kunskap och evidens som använts för ett välgrundat beslutsfattande och forskningssatsningar. Det gäller bland annat bästa praxis, verktyg och metoder som gynnade både den offentliga vården och allmänheten direkt (t.ex. bättre diagnostiska tester, stöd till EU-ländernas nationella handlingsplaner mot cancer och bättre vård för patienterna).