EU:s fjärde hälsoprogram började gälla den 1 januari 2021 och sträcker sig fram till år 2027.

EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union

Vad är nytt?

EU4Health är i först hand EU:s svar på covid-19 pandemin, dess hälsoeffekter och kommer att utgöra det största europeiska hälsoprogrammet någonsin i monetära termer.

EU4Health syftar till att:

 • öka EU:s beredskap för allvarliga gränsöverskridande hälsohot genom att skapa
  • beredskapslager av läkemedel och medicinsk utrustning mm för användning i händelse av kris
  • en beredskapsstyrka av hälso- och vårdpersonal samt experter som kan mobiliseras för att svara på gränsöverskridande kriser i hela EU
  • ökad övervakning av hälso- och smittskyddshot
 • stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier samt långsiktiga utmaningar genom att stimulera
  • sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande i en åldrande befolkning
  • digital omvandling av hälso- och sjukvårdssystem
  • tillgång till hälso- och sjukvård för utsatta grupper
 • göra läkemedel och medicintekniska produkter tillgängliga och prisvärda, förespråka en försiktig och effektiv användning av antimikrobiella läkemedel samt främja medicinsk och farmaceutisk innovation och en grönare tillverkning.

EU4Health kommer att bidra till EU:s hälsoprioriteringar, såsom arbetet mot cancer, minska antalet antimikrobiella resistenta infektioner och förbättra vaccinationsgraden. EU kommer att fortsätta de framgångsrika initiativ som de europeiska referensnäten för sällsynta sjukdomar och fortsätta att driva internationellt samarbete om globala hälsohot och utmaningar, särskilt genom avtal med Världshälsoorganisationen.

Under de första åren av programmet kommer det att finnas ett tydligt fokus på återhämtning och motståndskraft, särskilt pandemiberedskap och respons. En ny styrgrupp med intressenter, som ännu inte är definierad, kommer att ge råd till den formella programkommittén för medlemsstaterna och EG som kommer att fatta årliga och andra beslut om programmets prioriteringar, arbetsplaner och finansieringsanrop.

Det bör noteras att EU Kommissionen föreslår att EU:s roll inom hälsa utvidgas genom inrättandet av en föreslagen Europeisk Hälsounion. Detta har dock ännu inte godkänts av medlemsstaterna och andra EU-institutioner och kommer att diskuteras i förhandlingar under den strategiska konferensen om Europas framtid som kommer att hållas 2021 och därefter.

Det ansvariga direktoratet förblir DG Hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), även om det har meddelats att en ny European Health and Digital Executive Agency (HaDEA, en efterföljare till CHAFEA) kommer att spela en genomförande och budgetövervakande roll. En ny EU4Health-styrgrupp med medlemmar från medlemsstaterna och EU-kommissionen kommer att ansvara för att utarbeta arbetsplanerna för EU4Health-programmet.

EU-kommissionen betonar att sambandet mellan EU4Health-programmet och andra delar av den fleråriga budgetramen (2021-2017) och Next Generation EU, NGEU, kommer att vara viktigt. Styrningen i den Europeiska planeringsterminen (European Semester: Ekonomiskt stöd till reformer och investeringar med en varaktig inverkan på utmaningar som identifierad över åren.) och den rådgivande roll som styrgruppen för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och hantering av icke-smittsamma sjukdomar (SGPP) har kommer att bli starkare. SGPP kommer att vara avgörande för att ge råd till kommissionen om sina expertkunskaper, främst om folkhälsa.

Budget för EU4Health 2021-2027

Den totala budgeten för EU4Health-programmet kommer att uppgå till 5,1 miljarder euro. Detta är nästan tio gånger mer än EUs tidigare hälsoprogram och utbudet av åtgärder har utvidgats avsevärt. En stor del av den ökade budgeten kommer att behöva spenderas på direkta och indirekta återhämtningsåtgärder efter pandemin under de viktigaste första åren av genomförandet

20% av den totala budgeten ska reserveras för hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar genom att hantera hälsorisker såsom skadlig användning av alkohol och tobak. Digitalisering av sjukvården, inklusive genom att stödja skapandet av ett europeiskt hälsodatautrymme, ingår också.

European Health Data Space

I februari 2021 tillkännagav EU-kommissionen sin plan mot cancer, som innehåller den övergripande strategin, en detaljerad handlingsplan och en särskild budget på 4 miljarder euro öronmärkt från EU4Health, forskning och andra program. Detta för att arbeta mot ojämlikheter och att visa på EUs mervärde för att hantera de största bördorna av cancer genom att fokusera på:

 • förebyggande arbete
 • tidig upptäckt
 • diagnos och behandling
 • livskvalitet för cancerpatienter och överlevande

EU policy on cancer

Cancerplanen är kopplad till andra prioriteringar från kommissionen, särskilt läkemedelsstrategin för Europa och EU:s Farm to Fork-strategi samt det planerade europeiska hälsodataområdet (förväntas 2025). Cancer är ett av de föreslagna europeiska forsknings- och innovationsuppdragen och en del av Horizon Europe som börjar 2021.

Utlysningar av resurser från EU4Health lanseras under 2021 och kommer att hanteras av HaDEA, en ny byrå i Bryssel (se ovan).

Läs mer