WHO och internationell samordning

Lyssna

Världshälsoorganisationen, WHO, är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Enligt WHO:s konstitution är målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande

Strategi för Sveriges samarbete med WHO

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2021-2025. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Prioriterade frågor är bland annat ett förstärkt barnrättsperspektiv då barnkonventionen blivit svensk lag under 2020. Regeringen har också lagt till starkare betoning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Den vägledande principen i Agenda 2030 , att ingen ska lämnas utanför, är både en förutsättning för hållbar utveckling och ett eget mål. Agenda 2030 förenar rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet och dessa tre perspektiv genomsyrar Sveriges samarbete med WHO.

WHO:s ledning och styrning

WHO leds av en generaldirektör och har sitt huvudkontor i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Världshälsodagen

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948. I år (2023) har WHO 75-årsjubileum.

Världshälsodagen 2023 har som tema ”Hälsa för alla”.

På sin webbplats har WHO en lista över samtliga officiella hälsodagar som de, och även Folkhälsomyndigheten, uppmärksammar på olika sätt.