Strategi för Sveriges samarbete med WHO

Regeringen har beslutat om en strategi för Sveriges samarbete med WHO 2021-2025. Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av den svenska utvecklingspolitiken och att understödja svensk hälsopolitik. Detta är i linje med Sveriges politik för global utveckling, PGU, och Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Prioriterade frågor är bland annat ett förstärkt barnrättsperspektiv då barnkonventionen blivit svensk lag under 2020. Regeringen har också lagt till starkare betoning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Den vägledande principen i Agenda 2030 , att ingen ska lämnas utanför, är både en förutsättning för hållbar utveckling och ett eget mål. Agenda 2030 förenar rättighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet och dessa tre perspektiv genomsyrar Sveriges samarbete med WHO.

WHO:s ledning och styrning

WHO leds av en generaldirektör och har sitt huvudkontor i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Webbplats för WHO Europe

Världshälsodagen

Den 7 april varje år uppmärksammar WHO Världshälsodagen. Dagen är till påminnelse av WHO:s bildande 1948.

Världshälsodagen 2022 har som tema ”Vår planet, vår hälsa”. WHO uppmärksammar betydelsen av att investera i hälsa, och lyfter brådskande aktiviteter som behövs för människors och planetens ömsesidiga hälsa.

På sin webbplats har WHO en lista över samtliga officiella hälsodagar som de, och även Folkhälsomyndigheten, uppmärksammar på olika sätt.

WHO Global public health days

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation

År 2008 avslutade WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa sitt arbete med att publicera rapporten nedan.

Closing the Gap in a Generation

Kommissionen tillsattes av WHO:s dåvarande generaldirektör Lee Jong-wook som upplevde de stora globala hälsoklyftorna som oacceptabla och ville ha en bred ansats för att komma tillrätta med dem. Arbetet har sedan följts upp och inspirerat till en rad initiativ över hela världen. Statens folkhälsoinstitut översatte sammanfattningen av rapporten till svenska:

Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation.