Denna rapport beskriver resultaten från befolkningsundersökningen SRHR2017, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten bygger på resultaten från en befolkningsundersökning som genomfördes på regeringens uppdrag under 2017. I rapporten beskrivs bland annat resultat om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning.

Resultaten visar att den sexuella hälsan generellt sett är god i befolkningen, men skillnader i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns mellan grupper utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och sexuell identitet. De största könsskillnaderna ses i utsatthet för sexuella trakasserier och våld, erfarenhet av att betala eller ge annan ersättning för sex, pornografianvändning samt en rad upplevelser kring sexlivet.

Några resultat från rapporten:

  • Sexuella trakasserier och övergrepp är vanligt förekommande, särskilt bland kvinnor. 42 % av kvinnor och 9 % av män upplevt sexuella trakasserier någon gång (exempelvis fått oönskade brev, telefonsamtal, sms, mail, sexuellt förtal, sexuella inviter eller blottare). 39 % av kvinnor och 9 % av män har någon gång varit utsatta för någon annan form av sexuellt övergrepp (exempelvis blivit smekt, kysst, kladdat på eller fått dig att mot din vilja röra vid någons kropp på ett sexuellt sätt).
  • Majoriteten är nöjd med sitt sexliv, tycker att sex är viktigt och har haft sex under det senaste året. Minst nöjda med sitt sexliv är de yngsta männen och de äldre, både kvinnor och män. En majoritet av Sveriges befolkning känner sig fria att ta initiativ till sex, kan säga nej om de inte vill ha sex, kan föreslå för en partner hur de vill ha sex och kan säga ifrån om en sexpartner vill göra något de själva inte vill.
  • Kvinnor och män i alla åldrar använder internet, appar eller mobil i för sexualitetrelaterade aktiviteter, så som att söka partner, läsa texter i upphetsande syfte eller söka information om sex och sexrelaterade ämnen. Samtliga aktiviteter är vanligast bland unga. Bland äldre är det vanligare bland män att använda internet i sexuellt syfte.
  • 70 % av män använder pornografi medan 70 % av kvinnor inte gör det. Totalt 18 % av män 16-84 år tittar dagligen eller nästan dagligen på pornografi. Vanligast är det bland män 16-29 år, där tittar 41 % dagligen eller nästan dagligen på pornografi.
  • 9 procent av svenska män har gett ersättning för sex någon gång, andelen bland kvinnor är 0,5 %. Av de män som gett ersättning för sex har 80 % gjort det utomlands.
  • Att använda p-piller varierade med utbildning och inkomst, bland kvinnor 16-29 år var det ovanligare bland dem med lång utbildning och hög inkomst. En tredjedel av alla kvinnor har genomgått en eller flera aborter. En tredjedel av alla kvinnor har erfarit missfall.
  • 19 procent uppger att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem den kunskap de behöver, fler män (22 procent) än kvinnor (16 procent). En knapp tredjedel (29 procent) ansåg att undervisningen inte gett dem tillräcklig kunskap, och 26 procent har skaffat den kunskap de behöver på annat sätt.

Rapporten är en aktuell kunskapsbas för vidare folkhälsoarbete. För en ökad jämställd och jämlik hälsa, behöver skillnaderna utifrån kön, socioekonomi och sexuell identitet beaktas, och ojämställda sexuella villkor mellan könen åtgärdas.

För dig som vill fördjupa dig finns mer information om studien SRHR 2017, samt om SRHR definition.

Här finns även resultaten från enkätstudien Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 28 maj 2019
  • Uppdaterad: 6 september 2019