Sjukdomsinformation om aspergillos

Lyssna

Aspergillos är en svampinfektion vars kliniska sjukdomsbild kan variera mycket – från ett godartat astmaliknande tillstånd till en livshotande sjukdom. De livshotande sjukdomsbilderna ses nästan enbart hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar aspergillos och hur sprids det?

Bild på mögelsvamp Aspergillus.

Aspergillos orsakas av en mögelsvamp (Aspergillus fumigatus, A. niger alternativt A. flavus) som allmänt finns i vår miljö. Svampen är vanligt förekommande i matjord, komposter, husdamm, livsmedel etc. och människan andas ständigt in aspergillussporer. Smitta sker inte från människa till människa.

Inkubationstiden är svårdefinierad men anges från några dygn till några veckor.

Symtom och komplikationer

Helt friska människor drabbas sällan av sjukdom, för att sådan skall uppträda krävs i regel någon annan sjukdom i luftvägarna (till exempel kronisk bronchit eller kronisk sinuit) eller en immunsupprimerande sjukdom. Här kan nämnas blodsjukdomar som leukemi och agranulocytos (avsaknad av vissa vita blodkroppar). Aidspatienter kan drabbas av aspergillos liksom patienter som behandlas med cellgifter.

Personer med allergiska problem (till exempel astma, hösnuva) kan också bli överkänsliga mot aspergillus, vilket kan förstärka de allergiska besvären. Mögelsvampen kan också få fotfäste inom områden i luftvägarna med kroniska förändringar, det kan gälla lungorna men också bihålor och mellanöra. Svampen kan tillväxa så kraftigt att "svampbollar" (aspergillom) bildas, som kan bidra till ökat lidande.

För att mögelsvampen skall kunna invadera djupare i vävnaden och också komma ut i blodbanan krävs emellertid att patienten är immunsupprimerad. Ett organ som förutom lungan då ofta drabbas är hjärnan.

Invasiv aspergillos är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd och dödligheten är ofta hög även om adekvat behandling sätts in tidigt.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbild och att svampen kan framodlas i laboratorium. I många fall kan en diagnos snabbt ställas genom direktfärgning av infekterat provmaterial, till exempel ett upphostningsprov.

Aspergillos kan behandlas med läkemedel. Prognosen vid invasiv aspergillos är ändå ofta dålig, vilket till stor del beror på patientens grundsjukdom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot aspergillus och sjukdom är svår att förebygga.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Aspergillosis (cdc.gov)