Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i smittskyddslagen, smittskyddsförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter om tillämpningen av smittskyddslagen.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Antibiotikaresistens

Frivillig laboratorierapportering

Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Sentinelövervakning

SmiNet

Smittestning av blodgivare

Syndromövervakning

Läs mer på andra webbplatser

The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET)