Den mikrobiologiska världen förändras ständigt. Globalt resande och internationell handel ger upphov till ett ökat antal sjukdomar som sprider sig och anpassar sig till lokala förhållanden. Bakterier och virus kan också komma till användning i terroristsammanhang. En ökande internationell rädsla för biologisk hot och bioterrorism är ytterligare en anledning till att upprätthålla en hög beredskap.

Folkhälsomyndigheten är även nationell kontaktpunkt mot EU och WHO när det gäller gränsöverskridande hälsohot. Dessa hälsohot är inte enbart smittsamma sjukdomar utan kan även vara i form av andra biologiska, kemiska, radionukleära hälsohot eller hälsohot med miljöursprung.

Dygnet runt-beredskap

På Folkhälsomyndigheten finns en ständig beredskap i form av Tjänsteman i beredskap (TiB) samt beredskapsdiagnostik med förmågan att kunna analysera prover med misstänkt allvarlig smitta – alla dagar och alla tider på året. För att diagnostik och rådgivning alltid skall vara av högsta kvalitet krävs att metoder, utrustning och kompetens håller yppersta internationella klass. Vid myndigheten finns också Nordens enda säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4 (P4) som utgör en viktig del av den nationella beredskapen.

Folkhälsomyndighetens krisberedskap kan aktiveras mycket snabbt genom TiB som kan kontaktas dygnet runt, året runt.

Över 60 smittsamma sjukdomar bevakas

För att spåra och bekämpa infektionssjukdomar bevakas över 60 sjukdomar enligt smittskyddslagen och genom frivilliga anmälningar. Anmälda sjukdomsfall registreras och analyseras.

Rapporter från mikrobiologiska laboratorier och läkare om smittämnen och sjukdomsutbrott ger Folkhälsomyndigheten en bild av det epidemiologiska läget i landet. Detta gör att man kan hitta och bryta en smittkedja vid ett utbrott.

Smittskyddsläkare och många andra aktörer runt om i landet är andra viktiga delar av den kedja som ser till att vi har ett gott skydd mot smitta i landet.

Internationellt samarbete

Epidemier och utbrott av infektioner är växande problem. Även andra hälsohot kan spridas mellan länder. Därför har Sverige ett omfattande internationellt samarbete kring smitta och gränsöverskridande hälsohot. Samarbetet sker både direkt med andra länder och genom EU och Världshälsoorganisationen WHO.

Läs mer på andra webbplatser

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som ska hjälpa allmänheten att hitta viktig information från myndigheterna före, under och efter en kris.