Sjukdomsinformation om blastomycos

Blastomycos är en ovanlig svampinfektion hos människa som förekommer i Afrika och Nordamerika men som också är rapporterad från Saudiarabien och Indien. Sjukdomen är betydligt vanligare hos bland annat hund och katt.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Blastomycos orsakas av en svamp (Blastomyces dermatididis) som kan finnas och förökas i fuktig jord. Människa smittas genom att inandas svampsporer. Smitta sker inte från människa till människa.

Inkubationstiden är svårdefinierad men anges variera från några veckor till några månader.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Blastomycos är en mycket ovanlig sjukdom hos människa. Sjukdomen har ett kroniskt långdraget förlopp och det är främst lungorna som engageras. Svampen kan dock spridas via blodet till andra organsystem, till exempel hud och skelett. Blastomycos kan ganska effektivt behandlas med läkemedel, men om den drabbade patienten inte får någon behandling kan vävnadsskadorna bli omfattande och leda till döden.

Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbild och att svampen kan framodlas på det mykologiska laboratoriet. I många fall kan en diagnos ställas genom direktfärgning av infekterat provmaterial, till exempel från lunga eller hud.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot blastomycos och sjukdomen är svår att förebygga.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Blastomycosis

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan