Sjukdomsinformation om Chlamydia pneumoniae-infektion

Lyssna

Annan benämning: TWAR.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Chlamydia pneumonie orsakar en bakteriell infektion i luftvägarna som förekommer över hela världen. Sjukdomen är vanlig och många infekteras före tjugoårsåldern. Av den vuxna befolkningen har en stor andel antikroppar mot organismen. Man kan insjukna flera gånger under sin livstid.

Vad orsakar chlamydia pneumoniae-infektion och hur sprids det?

Chlamydia pneumoniae är en temperaturkänslig bakterie som inaktiveras snabbt utanför människokroppen. Den sprids enbart från människa till människa och någon djurreservoar är inte känd. Smittspridning sker via luft (aerosol). Antal fall är i regel sporadiska, men utbrott ses ibland.

Inkubationstiden är lång, den anges vanligen till cirka tre veckor.

Symtom och komplikationer

Sjukdomen börjar ofta smygande med stigande feber, huvudvärk och sjukdomskänsla två till fyra dygn innan mer lokaliserade symtom uppträder. Sjukdomen kan sen yttra sig på flera sätt, med halsont, luftrörsbesvär och hosta eller som lunginflammation. Ibland ses bara en influensaliknande febersjukdom. Torrhosta, heshet och snuva ingår ofta i bilden, och såväl öron- som bihåleinflammation förekommer. Ömmande lymfkörtlar på halsen är vanligt. Tillståndet kan kompliceras av en hjärtmuskelinflammation, men detta är sannolikt relativt ovanligt.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs på kliniska symtom och påvisande av bakterien i luftvägarna med hjälp av molekylärbiologisk analys. Serologisk undersökning är svårvärderad och har mycket sällan diagnostisk betydelse.

Infektionen självläker oftast och därför behandlas den sällan med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Det måste bedömas som omöjligt att skydda sig mot smittan. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen). Några särskilda smittskyddsåtgärder är vanligen inte motiverade vid inträffade fall.

Kuriosa om Chlamydia pneumoniae-infektion

Det föreslogs att Chlamydia pneumoniae-infektion låg bakom de många tragiska dödsfall bland orienterare som inträffade i början av 1990-talet vilket fick mycket uppmärksamhet. En större utredning visade att detta sannolikt inte var fallet.

Läs mer på andra webbplatser

Chlamydia pneumoniae (cdc.gov)