Sjukdomsinformation om coccidioidomycos

Lyssna

Coccidioidomycos är en sjukdom som är ganska vanlig inom vissa områden i USA men som också finns i länder i Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen har någon enstaka gång diagnostiserats i Sverige hos personer som vistats inom dessa områden.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar coccidioidomycos och hur sprids det?

Coccidioidomycos orsakas av en svamp, Coccidoides immitis, som finns levande i form av sporer i jorden på ökenartade platser i USA, till exempel i Kalifornien, New Mexiko och Arizona.

Infektionen orsakas genom att man andas in sporer som kan ha virvlat upp i luften i anslutning till jordbruksarbete, kraftig blåst etc. Smitta sker inte från människa till människa men laboratoriematerial måste hanteras med största försiktighet. Fall finns beskrivna som smittats utanför endemiskt område och orsaken har varit sporförekomst i exempelvis dammiga textiler.

Inkubationstiden är 1-4 veckor.

Symtom och komplikationer

Inhalation av svampsporer orsakar i mer än hälften av fallen inga eller mycket ringa sjukdomssymtom. Vissa kan dock drabbas av en influensaliknande sjukdom med feber, huvudvärk, hosta och ibland bröstsmärtor, och en lungröntgen visar ofta en bild som vid lunginflammation. Hos de flesta av dessa personer läker infektionen utan behandling.

I några få fall antar dock sjukdomen ett aggressivt förlopp med ökande spridning i lungorna och även spridning med abscessbildning (varbildning) till andra delar av kroppen (den dissiminerande formen). Organsystem som då kan angripas är till exempel huden och centrala nervsystemet. Denna dissiminering kan inträffa många år efter primärinfektionen och är i en del fall då kopplad till en försvagning av immunsystemet som till exempel vid hivinfektion. En ökad risk för dissiminering föreligger också under en graviditet.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbild och att svampen kan framodlas på det mykologiska laboratoriet.

Personer som smittas utvecklar i regel en överkänslighet mot svampantigen. Detta kan påvisas genom ett hudtest. Ett hudtest avslöjar att en person är smittad men reaktionen är inte alls relaterad till infektionens svårighetsgrad.

Det finns ganska effektiva läkemedel för behandling, varför prognosen även i de dissiminerade fallen är tämligen god.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot coccidioidomycos och sjukdomen är svår att förebygga.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Coccidioidomycosis (cdc.gov)