Sjukdomsinformation om cryptococcos

Lyssna

Cryptococcos är en svampsjukdom som finns globalt och som framför allt orsakar infektion i centrala nervsystemet. Sjukdomen är ovanlig hos personer med normalt immunsystem och den drabbar företrädesvis personer som är immundefekta, till exempelvis på grund av en hiv-smitta.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Cryptococcos orsakas av en svamp (Cryptococcus neoformans) som finns levande i och kan föröka sig i jord som förorenats med spillning från fåglar, till exempel duvor. Människa smittas via luftvägarna. Smittspridning sker inte från människa till människa.

Inkubationstiden är omöjlig att ange, det kan sannolikt dröja år tills symtom uppträder.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Sjukdomen uppträder företrädesvis i centrala nervsystemet men kan också drabba andra organ, till exempel lungor, lever och njurar. Trots sjukdomens karaktär av kronisk sjukdom dör de flesta patienter om inte behandling sätts in i tid. Behandlingen försvåras ofta av att patienten har någon annan komplicerande sjukdom, till exempel aids.

Sjukdomen kan tämligen effektivt behandlas med antibiotika, om behandlingen sätts in i tid, men prognosen är avhängig av patientens grundsjukdom. Diagnosen ställs utifrån sjukdomsbild och att svampen kan framodlas på det mykologiska laboratoriet. I många fall kan en diagnos snabbt ställas genom direktfärgning av infekterat provmaterial, till exempel cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska).

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot cryptococcos och sjukdomen är svår att förebygga.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer

CDC: C. neoformans Infection (cdc.gov)