Sjukdomsinformation om cyclosporainfektion

Lyssna

Infektion med parasiten Cyklospora kan ge upphov till tarminfektion med diarréer som främsta symtom. Parasiten sprids via förorenat vatten och livsmedel.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar cyclosporainfektion och hur sprids det?

Cyclosporainfektion orsakas av en parasit som bara infekterar människor, Cyclospora cayetanensis Infektionen har rapporterats från hela världen men parasiten trivs bättre lite varmare klimat i subtropiska/tropiska miljöer.

Smittämnet utsöndras med avföringen och sprids främst via förorenat vatten eller livsmedel.

Symtom och komplikationer

Infektionen kan orsaka långvariga diarréer och buksmärtor men många får inga symtom alls. Sjukdomen självläker vid normalt infektionsförsvar, men ibland kan vätskeersättning behövas. Inkubationstiden är cirka en vecka

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom att parasiten påvisas via mikroskopi av avföringen, men tekniken kan vara svår och upprepade undersökningar kan behövas. I vissa fall kan man också påvisa parasiten med molekylärbiologiska metoder.

Antibiotika kan ges i svåra fall och hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Förebyggande åtgärder

God hand-, vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta. Cyclosporaorganismerna är, liksom flera andra parasiter, mycket motståndskraftiga mot vattenklorering.

Vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Cyclosporainfektion är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid utbrott bör alltid en epidemiologisk utredning ske. Den sjuke behöver inte isoleras men god personlig hygien är angelägen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Cyclospora infection (cdc.gov)