Sjukdomsinformation om erysipeloid

Lyssna

Erysipeloid är en bakterieinfektion hos såväl människa som djur. Infektionen finns över hela världen. Sjukdomen är en zoonos som kan överföras mellan djur och människor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar erysipeloid och hur sprids det?

Erysipeloid orsakas av en bakterie (Erysipelothrix rhusiopathiae) som hos många djur kan utgöra en del av normalfloran (framför allt i svalget). Bakterien har förutom hos däggdjur även kunnat påvisas hos så skilda djurslag som fåglar, fiskar och kräftdjur. Bakterien kan överleva länge i det fria.

Det är inte bara människor som drabbas av sjukdom, infektion med bakterien är väl känd inom veterinärmedicinen. När det gäller människor har dessa i regel smittats i anslutning till hantering av kött, och de yrkeskategorier som framför allt drabbas är slaktare och fiskare. Smitta sker inte från människa till människa.

Inkubationstiden anges till en till två veckor.

Symtom och komplikationer

Trots att bakterien är så vanligt förekommande är erysipeloid ändå hos människa en ovanlig sjukdom. Det är framför allt huden som engageras och i regel är infektionen lokaliserad till händer/fingrar. I de allra flesta fall har infektionen uppträtt en tid efter hantering av kött, det kan handla om rensning av fisk eller om slakt (framför allt av svin). Huden blir svullen, ömmande, och den antar så småningom en tämligen karakteristisk rödblå/rödlila färgton. Infektionen kan spridas vidare i huden och även nå angränsande leder. Flera fall av blodförgiftning (sepsis) finns rapporterade.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs i första hand utifrån patientens sjukhistoria (hud i direkt kontakt med rått kött/rå fisk) samt sjukdomsbild. Bakterien kan också odlas.

Erysipeloid kan effektivt behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot erysipeloid. Skyddshandskar vid arbete med rått kött eller rå fisk förebygger sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.