Sjukdomsinformation om bakterier med ESBL-CARBA

Lyssna

Tarmbakterier som bildar Extended Spectrum Beta-Lactamase har ämnen som bryter ner de flesta antibiotika ur penicillingruppen och gör att dessa inte kan användas. Detta är ett växande antibiotikaresistensproblem.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bakterier med ESBL påträffas såväl inom sjukvården och i omsorgen som ute i samhället bland personer som aldrig varit i kontakt med vården. Patienter som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuka men riskerar att vid sjukdom få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika, bland annat penicilliner och cefalosporiner. Under senare år har ESBL-bakterier med ytterligare resistensegenskaper ESBL-CARBA börjat spridas globalt, fortfarande har vi få fall i Sverige. Mot dessa bakterier finns det ytterst få behandlingsalternativ.

Vad orsakar att bakterier har ESBL-CARBA och hur sprids det?

ESBL är ett samlingsnamn för ett slags enzymer som tarmbakterier kan bära på. Enzymerna kan bryta ned penicilliner och cefalosporiner. ESBL-CARBA kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda tillgängliga behandlingsmöjligheten vid infektioner med ESBL-producerande bakterier.

Det finns många olika ESBL-CARBA enzymer som kan spridas med bakterierna mellan olika individer och även överföras mellan olika bakterier. Bakterier med ESBL-CARBA har under senare tid fått en snabb spridning över världen. Det finns ett tydligt samband mellan hög antibiotikaanvändning, framför allt av cefalosporiner med brett spektrum och utvecklingen av resistens orsakad av ESBL-producerande bakterier.

Inom vården kan bristande följsamhet till basala hygienrutiner med förorenade händer och kläder föra smitta från en patient till nästa. Dåligt rengjord sanitär utrustning/instrument och överbeläggningar kan också bidra till spridningen.

Symtom och komplikationer

Tarmbakterier, vanligen Escherichia coli eller Klebsiella som producerar ESBL-CARBA enzymer, är sjukdomsframkallande i samma grad som andra motsvarande tarmbakterier och kan orsaka alltifrån nedre urinvägsinfektion till allvarlig blodförgiftning. Bärarskap utan kliniska symtom är det vanligaste. Därför är det viktigt att personer som bär på ESBL-CARBA-producerande tarmbakterier hittas så snabbt som möjligt då de söker sjukvård, dels för att begränsa smittspridning och dels för att få rätt behandling vid infektion.

Förebyggande åtgärder

Noggranna hygienrutiner skall tillämpas i alla vårdsituationer och i alla vårdmiljöer.

ESBL-bakterier kan förekomma i livsmedel och god livsmedelshygien är därför viktigt. Bakterierna dör vid upphettning.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

En infektion eller ett bärarskap av tarmbakterier med ESBL-CARBA är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen och ska anmälas av läkare vid diagnosticerande laboratorium respektive av behandlande läkare. Smittspårning bör göras i samråd med lokal smittskyddsenhet eller vårdhygienisk expertis.