Sjukdomsinformation om histaminförgiftning

Lyssna

Annan benämning: Scombrotoxisk fiskförgiftning.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Detta är en förgiftning, inte en infektion. Sjukdomen orsakas av ett bakteriegift (toxin) som bildats i felaktigt förvarad eller tillredd fisk av familjerna Scombroidae och Scomberesocidae (makrill, tonfisk, bonito). Sjukdomssymtomen liknar dem man ser vid histaminfrisättning i kroppen.

Orsakande organism, smittvägar och smittspridning

Fiskköttet blir toxiskt på grund av felaktig förvaring/tillredning, sannolikt genom bakterietillväxt. Troligen kan flera olika bakterier vara inblandade.

Man kan bli sjuk främst genom att man äter förgiftat fiskkött (makrill, tonfisk, bonito). Histaminförgiftning har dock även rapporterats efter förtäring av andra livsmedel med höga halter av histamin, till exempel vissa hårda ostar.

Inkubationstiden är mycket kort, 15–60 minuter.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Strax efter förtäringen av det toxininnehållande livsmedlet kan man drabbas av:

  • hettande, stickande känsla
  • kraftig huvudvärk
  • pepparbitter smak i munnen
  • intensiv rodnad, främst i ansiktet
  • hjärtklappning
  • "oro i kroppen"
  • ibland diarréer, magont och andningsbesvär (ej kräkningar).

Symtomen är, om än obehagliga och ofta skrämmande, ganska ofarliga och går vanligen över inom några timmar och lämnar inga bestående men. Någon behandling behövs i regel inte. Diagnosen ställs vanligtvis på den kliniska bilden och kan verifieras genom snabb provtagning av livsmedlet.

Allmänt förebyggande åtgärder

Adekvat kylförvaring av fisk och korrekt hantering vid tillredningen förebygger förgiftningen.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Histaminförgiftning är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Om förgiftningen uppstått vid yrkesmässig hantering av fisken (till exempel vid förtäring på restaurang) ska den enligt livsmedelslagen anmälas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Anmälan bör också ske till smittskyddsläkaren i landstinget.

Sådan underrättelse bör ske skyndsamt, eftersom det är angeläget att förgiftade livsmedel identifieras, helst provtas samt destrueras. Förgiftningstillbud bör utredas med stor omsorg för att eventuellt felaktiga hanteringsrutiner ska kunna rättas till.

Kommentarer

  • Minst 15 personer insjuknade efter att ha ätit stekt makrill på restaurang. Enligt uppgift hade fisken inte kylförvarats före beredning och tillagning.
  • År 1999 insjuknade tio personer efter att ha ätit gravad och stekt barracudafisk på en restaurang. Fisken visade sig innehålla 200–2 000 mg histamin/kg.
  • Elva av 96 personer drabbades av akut histaminförgiftning cirka 30 minuter efter att de ätit lunch. Nio av dem fick föras till sjukhus. Symtomen var rodnad, utslag och hjärtklappning. Fisken har importerats fryst till Sverige och troligen har fisken hanterats olämpligt vid fångsten.

Läs mer på andra webbplatser

Bad Bug Book (Second Edition) (fda.gov)