Sjukdomsinformation om hymenolepisinfektion

Lyssna

Hymenolepiasis är en maskinfektion där människa infekteras genom att förtära förorenat livsmedel eller vatten som innehåller maskägg. Smittan förekommer globalt men företrädesvis i länder med varmt klimat. Det är mycket ovanligt att någon smittas i Sverige.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Hymenolepis diminuta (råttbinnikemask), ägg.

Vad orsakar hymenolepisinfektion och hur sprids det?

Hymenolepis nana är en bandmask (cestod), där människa är den väsentligaste reservoaren. När människa smittas och äggen kommer ner i tarmen utvecklas i tarmslemhinnan en mellanform som sedermera utvecklas vidare till vuxen mask. Smitta direkt från människa till människa förekommer. Hymenolepis diminuta kan ge tillsvarande symtom som Hymenolepis nana men är mer sällsynt hos människa.

Inkubationstiden räknas i veckor, den vuxna masken utvecklas på cirka två veckor.

Symtom och komplikationer

Det krävs ett stort antal maskar för att symtom skall uppkomma. Vid massiv maskförekomst uppträder ofta buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Tillståndet är icke livshotande.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom att man mikroskopiskt påvisar maskäggen i ett avföringsprov.

Det finns effektiva läkemedel mot infektionen.

Förebyggande åtgärder

God vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.