Sjukdomsinformation om impetigo

Lyssna

Annan benämning: Svinkoppor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Impetigo (svinkoppor) är en mycket smittsam ytlig hudinfektion som sprids framför allt i förskolemiljöer. Tillståndet är lätt att bota och ofta räcker det med enbart lokal hudbehandling.

Vad orsakar impetigo och hur sprids det?

Impetigo orsakas av så kallade betahemolyserande streptokocker eller av gula stafylokocker (Staphylococcus aureus). Många människor bär normalt på dessa bakterier utan att vara sjuka. Bakterierna sprids från en smittad person till en annan antingen genom direkt hudkontakt eller också indirekt via något föremål, till exempel en leksak, som tidigare varit i kontakt med den smittade personen.

Då utslagen ofta kliar är det lätt att få bakterierna på fingrarna. Tillståndet är mycket smittsamt och utbrott inom förskolor är mycket vanliga. Problem med impetigo uppträder emellanåt också i vanliga skolmiljöer.

Inkubationstiden är två till tre dygn.

Symtom och komplikationer

Vid impetigo bildas det gula sårskorpor på rodnad hud. Bakterierna kan lättare få fäste i en fuktig och irriterad hud, varför utslagen ofta är lokaliserat kring näsa och mun. Ibland uppträder tillståndet i anslutning till en förkylning. Om ingen åtgärd vidtas har impetigo en benägenhet att breda ut sig och det är inte ovanligt att något annat hudområde på kroppen engageras.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs ofta på typisk sjukdomsbild. Ibland kompletteras diagnostiken med en odling från såret.

Trots sin uttalade spridningsbenägenhet är impetigo en mycket godartad sjukdom. I regel läker tillståndet om man tvättar infekterat område med tvål och vatten och ser till att alla sårskorpor avlägsnas.

Vid utbredd impetigo kan antibiotika behöva användas. Inför en sådan behandling bör en bakterieodling vara tagen så att man säkert får kännedom om bakterieart och resistensmönster.

Förebyggande åtgärder

Barn i förskoleåldern med impetigo rekommenderas vara hemma från förskolan tills såren slutat vätska och inga nya skorpor uppträtt. En viktig åtgärd på förskolor är att ha god hygien, bland annat genom en generös användning av engångsmaterial till tvätt och rengöring. Betydelsen av god handhygien kan inte nog understrykas.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och några särskilda smittskyddsåtgärder är ej motiverade.

Kommentar

Trots sitt namn ”svinkoppor” är sjukdomen ingen zoonos, det vill säga den kan inte överföras mellan djur och människa.