Sjukdomsinformation om nipahvirus

Lyssna

Nipahvirus kan spridas till människan på olika sätt, bland annat från infekterade djur. Sjukdomsbilden varierar från mild till allvarlig sjukdom med svår respiratorisk påverkan och encefalit (inflammation av hjärnan).

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Utbrott av viruset förekommer nästan årligen i vissa delar av Asien, primärt i Bangladesh och Indien.

Vad orsakar nipahvirus och hur sprids sjukdomen?

Nipahvirus är ett RNA-virus som tillhör familjen paramyxovirus. Viruset sprids mellan djur och människor där fladdermöss fungerar som värddjur.

Smittvägen kan även ske mellan människor vid direktkontakt med en sjuk person samt indirekt via kontaminerad mat. Indirekt smitta har observerats via dadelpalmsaft som kontaminerats av avföring från fladdermöss. Vid inträffade fall av nipahvirus hos människor framkommer nästan alltid att personen haft direktkontakt med gris eller fladdermöss.

Symtom och komplikationer

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis 4–14 dagar. Sjukdomsbilden varierar från milda symtom med feber, huvud- och muskelvärk samt illamående till allvarligare tillstånd med svårare respiratoriska symtom och encefalit. En komplikation efter infektionen kan vara kvarstående neurologiska besvär. Vid insjuknande med allvarligare symtom är dödligheten hög.

Specifik behandling saknas, vården inriktas i stället på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Däremot kan den ge upphov till viral meningoencefalit som är en anmälningspliktig sjukdomsgrupp. Sjukdomen diagnostiseras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Nipahvirus (PCR)

Förebyggande åtgärder

Det finns idag inget tillgängligt vaccin. Vid vistelse i ett område där nipahvirus förekommer bör lokala riktlinjer följas.

Läs mer