Infektion med nipahvirus är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan smitta både djur och människa.

Orsakande mikroorganism, smittämne och spridning

Nipahvirus tillhör, precis som hendravirus, familjen paramyxovirus. Detta är en virusfamilj som inkluderar mer välkända medlemmar som mässling, RS-virus och parainfluensavirus. Den naturliga djurvärden för virus anses vara vissa släkten av fladdermöss. Fladdermössen själva blir inte sjuka utan det är i första hand gris som drabbas. När fall inträffat hos människa framkommer nästan alltid att personen haft nära kontakt med gris. Såväl gris som människa har sannolikt fått i sig smittan via luftvägarna, men det är ännu oklart exakt hur nipahvirus smittar. Det är möjligt att smittspridning kan ske mellan människor.

Inkubationstiden har rapporterats variera mellan 4 till 18 dygn, men kan ibland vara flera månader.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Infektion med nipahvirus ger hos människa framför allt en hjärninflammation (encefalit). De initiala symtomen har främst varit feber, huvudvärk, illamående och yrsel, följt av sjunkande medvetandegrad. Flera patienter har också fått kramper. Symtom som vid luftvägsinfektion förekommer också.

Dödligheten är sannolikt hög, i samband med utbrottet på Malackahalvön dog närmare 40 procent av de insjuknade. De flesta som tillfrisknade blev fullt återställda. Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte. Behandlingen är symtomatisk, det vill säga får inriktas mot patientens specifika symtom.

För att ställa diagnos krävs kännedom om den epidemiologiska bakgrunden, till exempel bekräftelse om griskontakt inom områden där sjukdomen förekommer. Nipahvirus går att odla fram på det virologiska laboratoriet.

Allmänt förebyggande åtgärder

Något vaccin mot nipahvirus finns inte. Nära kontakt med levande grisar bör undvikas i områden där sjukdomen finns endemiskt, framför allt i Malaysia.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Infektion med nipahvirus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men vid ett misstänkt fall bör detta ändå omedelbart anmälas till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. En patient med misstänkt infektion måste betraktas som smittsam och bör vårdas på isoleringsrum.

Kommentarer

Under perioden september 1998 till april 1999 insjuknade på Malackahalvön över 250 personer varav fler än 100 dog. I samband med denna epidemi avlivades över en miljon grisar.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Nipah Virus