Sjukdomsinformation om nipahvirus

Lyssna

Nipahvirus finns i länder i södra Asien utbrott rapporteras framförallt från Malaysia, Indien och Bangladesh.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Nipahvirusinfektion är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan smitta både djur och människa. Smittan finns hos fladdermöss, men människor kan också smittas från infekterade grisar.

Vad orsakar nipahvirusinfektion och hur sprids den?

Nipahvirus tillhör, precis som hendravirus, familjen paramyxovirus. Detta är en virusfamilj som inkluderar mer välkända medlemmar som mässling, RS-virus och parainfluensavirus. Den naturliga djurvärden för virus anses vara vissa släkten av fladdermöss. Fladdermössen själva blir inte sjuka utan det är i första hand gris som drabbas. När fall inträffat hos människa framkommer nästan alltid att personen haft nära direktkontakt med gris eller fladdermöss. Smitta har även skett indirekt via dadelpalmsaft som kontaminerats av fladdermusavföring. Smitta mellan människor förkommer vid nära kontakt med en sjuk person eller dess kroppsvätskor.

Symtom och komplikationer

Infektion med nipahvirus ger hos människa framför allt en hjärninflammation (encefalit). De initiala symtomen är feber, huvudvärk, illamående och yrsel, följt av sjunkande medvetandegrad och ibland kramper. Symtom som vid luftvägsinfektion förekommer också.

Dödligheten är mycket hög bland de som insjuknar med allvarliga symtom. En del av de som tillfrisknar får kvarstående neurologiska besvär.

Inkubationstiden har rapporterats variera mellan 4 till 18 dygn och ibland flera månader. Reaktivering av sjukdom efter att den legat latent har också rapporterats.

Diagnostik och behandling

Viruset kan påvisas både med molekylärbiologiska metoder och serologi, metoder som finns uppsatta på Folkhälsomyndigheten. Den molekylärbiologiska analysen utförs dygnet runt efter kontakt klinisk mikrobiolog i beredskap.

Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte. Behandlingen är symtomatisk, det vill säga får inriktas mot patientens specifika symtom.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin mot nipahvirus finns inte. Nära kontakt med fladdermöss och grisar bör undvikas i områden där sjukdomen finns.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med nipahvirus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men vid ett misstänkt fall bör detta ändå omedelbart anmälas till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. En patient med misstänkt infektion måste betraktas som smittsam och vårdas på isoleringsrum.

Kommentarer

Under perioden september 1998 till april 1999 insjuknade på Malackahalvön över 250 personer varav fler än 100 dog. I samband med denna epidemi avlivades över en miljon grisar.

Läs mer på andra webbplatser