Sjukdomsinformation om ockelbosjuka

Lyssna

Annan benämning: Bärplockarsjuka.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Ockelbosjukan orsakas av ett virus som sprids av myggor som sannolikt smittats av andra djur, troligen fåglar. Utbredningen i Sverige är stort sett begränsad till Dalarna och södra Norrland. Inom ungefär samma breddgrader är sjukdomen (dock under annat namn) rapporterad från Finland och Ryssland. Sjukdomsfallen uppträder framför allt under sensommar och tidig höst och drabbar nästan enbart vuxna personer.

Vad orsakar ockelbosjuka och hur sprids den?

Ockelbosjuka är den svenska benämningen på en sjukdom som orsakas av ett sindbisvirus. Sjukdomen förekommer i andra delar av världen under andra namn.

Människan smittas via bett av infekterade myggor av släktena Aedes och Culiseta. Sjukdomen smittar inte från person till person. Fåglar anses vara den egentliga smittkällan.

Inkubationstiden är kort, ofta anges den vara tolv till 36 timmar.

Symtom och komplikationer

De patienter som söker sjukvård besväras framför allt av ledsmärtor, och det är huvudsakligen lederna i händer och fötter som är drabbade. Till sjukdomsbilden hör också ett icke kliande hudutslag samt varierande grad av feber. Många personer smittas sannolikt utan att få utslag eller bli sjuka.

Diagnos och behandling

Sjukdomen läker utan behandling, men cirka 20 procent av patienterna som utvecklat symtom kan ha kvarvarande ledbesvär under flera år.

Diagnosen bekräftas genom att man påvisar antikroppar mot viruset i blodet.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte. Enda förebyggande åtgärden är att när man framför allt under sensommaren vistas inom områden där sjukdomen förekommer skyddar sig mot myggbett med till exempel täckande kläder och myggmedel.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen). Några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Kuriosa om ockelbosjukan

Sjukdomen kallas även bärplockarsjuka eftersom den beskrevs första gången på 1960-talet, då man kunde förknippa den med personer som vistats ute i skog och mark, framför allt bärplockare.