Sjukdomsinformation om ockelbosjuka

Lyssna

Ockelbosjukan orsakas av ett alphavirus som sprids av myggor som sannolikt smittats av andra djur, troligen fåglar. Utbredningen i Sverige är i stort sett begränsad till Dalarna och södra Norrland. Sjukdomsfallen uppträder framför allt under sensommaren och tidig höst och drabbar nästan enbart vuxna personer.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar ockelbosjukan och hur sprids sjukdomen?

Ockelbosjuka, också kallad bärplockarsjuka, är den svenska benämningen på en sjukdom som orsakas av ett sindbisvirus. Sjukdomen förekommer i andra delar av världen under andra namn. I Sverige är utbredningen av sjukdomen främst koncentrerad till Dalarna och södra Norrland. Sjukdomen har även rapporterats från Finland och Ryssland, från områden med ungefär samma breddgrader som i Sverige.

Människan smittas via bett av infekterade myggor av släktena Aedes och Culiseta. Sjukdomen smittar inte från person till person. Fåglar anses vara värddjuren för viruset.

Symtom och behandling

De patienter som söker sjukvård besväras framför allt av ledsmärtor, och det är huvudsakligen lederna i händer och fötter som är drabbade. Till sjukdomsbilden hör också icke-kliande hudutslag samt varierande grad av feber. Många personer smittas sannolikt utan att få utslag eller bli sjuka.

Sjukdomen läker utan behandling, men cirka 20 procent av patienterna som utvecklar symtom kan ha kvarvarande ledbesvär under flera år.

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är kort, ofta anges den vara tolv till 36 timmar.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Diagnosen bekräftas genom att man påvisar antikroppar mot viruset i blodet. Sjukdomen diagnosticeras genom detektion av antikroppar mot smittämnet.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte. Den enda förebyggande åtgärden är att skydda sig mot myggbett genom att använda täckande kläder eller myggmedel. Det gäller framför allt under sensommaren när man vistas inom områden där sjukdomen förekommer.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (2 kap. paragraf 5 i smittskyddslagen). Några särskilda smittskyddsåtgärder är inte motiverade.

Kommentar

Sjukdomen kallas även bärplockarsjuka eftersom man, på 1960-talet, kunde förknippa den med personer som hade vistats ute i skog och mark, framför allt bärplockare.