Sjukdomsinformation om plesiomonas shigelloides

Lyssna

Plesiomonas shigelloides är en av många bakterier som kan orsaka matförgiftning. Sjukdomen är vanlig framför allt i Afrika, Indien och Japan.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar plesiomonas shigelloides-infektion och hur sprids den?

P. shigelloides är en stavformad och gisselförsedd bakterie, som är vanligt förekommande i tropiska och subtropiska områden men även kan ses på våra breddgrader. Bakterien har påvisats i sötvattensfisk.

Människan smittas via förorenat dricksvatten eller livsmedel, framför allt fisk och skaldjur. Inkubationstiden anges till cirka två dygn.

Symtom och komplikationer

Bakterien ger upphov till diarré av varierande svårighetsgrad.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom att bakterien framodlas från ett avföringsprov.
Sjukdomen kräver oftast inte behandling. Eventuell behandling är symtomatisk, det vill säga riktad mot symtomen och kompenserar i första hand vätskeförlusten.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. God livsmedels- och vattenhygien förebygger smitta.

Vid misstänkt matförgiftning ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Det är viktigt att misstänkta utbrott av matförgiftning blir utredda för att eventuella brister i livsmedelshanteringen ska kunna upptäckas och rättas till.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Anmälan ska dock göras om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form (paragraf 5 i smittskyddslagen).