Sjukdomsinformation om sandmyggefeber

Lyssna

Annan benämning: Sandfly fever.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sandmyggefebern beskrevs första gången för mer än 100 år sedan. Sjukdomen, som är godartad, finns inte i Sverige. Man kan smittas vid vistelse vid till exempel Medelhavet, och sjukdomen är även rapporterad från Mellanöstern, Indien och Sydamerika. De flesta kända svenska fallen har infekterats på Cypern, och de har smittats under perioden april till oktober. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Vad orsakar sandmyggefeber och hur sprids det?

Sandmyggefeber orsakas av ett virus som tillhör gruppen arbovirus, virus som sprids via insekter. Det finns flera olika virusarter, bland annat Sicilian och Naples, som dock alla ger upphov till sjukdom med likartade symtom.

Smittan sprids till människa via sandmyggor (Phlebotomus), vilka inte finns i Sverige. Sjukdomen sprids inte direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är två till fem dygn.

Symtom och komplikationer

Patienten insjuknar akut med feber 38-40°C, huvudvärk, ögonirritation, muskelvärk och ibland illamående samt kräkningar. Utslag brukar ej förekomma. Komplikationer är sällsynta men ibland kan man se tecken till hjärnhinneinflammation.

Diagnostik och behandling

Diagnosen bekräftas genom att man påvisar virusantikroppar i patientens blod. Sjukdomen läker spontant utan behandling och patienterna brukar vara helt återställda inom en vecka.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte, varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot insektsbett när man vistas i endemiskt område.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Exempel på utbrott

  • Under andra världskriget drabbades mer än 10 000 amerikanska soldater som befann sig i Italien av sandmyggefeber.
  • Under 1980-talet råkade även svenska cyperntjänstgörande FN-soldater ut för sjukdomen och de hade smittats vid en av turistorterna under en permission. En vidare utredning visade att sjukdomen även förekom hos sedvanliga charterturister. Detta är något typiskt för sandmyggefebern – sjukdomen synliggörs när en icke immun population kommer till ett endemiskt område.