Sjukdomsinformation om toxoplasmos

Lyssna

Toxoplasmos är en är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa och som man i första hand kopplar samman med skador på foster eller nyfödda barn.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Toxoplasma gondii tachyzoiter. Sjukdomen har på senare år blivit aktuell också inom hiv-vården, då toxoplasmos är en mycket vanlig så kallad opportunistisk infektion vid denna sjukdom. Smittämnet finns spritt över hela världen.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, ett encelligt urdjur (protozo) med en komplicerad livscykel. Katten spelar en central roll i smittspridningen som huvudvärd för parasiten.

Efter infektion utsöndras parasiten i avföringen, framför allt av unga katter. I miljön kan parasiten vara infektiös upp till ett år. Får och andra varmblodiga djur inklusive människa kan smittas genom intag av parasiten. I det varmblodiga djuret vandrar parasiten ut i cirkulationen och kapslar in sig i muskulaturen, där den kan leva många år.

Människan smittas i regel genom att hon får i sig vävnadscystor från otillräckligt uppvärmt kött eller annan kontaminerad föda, såsom bär och sallad. En gravid kvinna kan smitta sitt foster via moderkakan (placenta), annars smittar inte sjukdomen från människa till människa.

Inkubationstiden anges till två till tre veckor.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

De flesta smittade personer är symtomlösa, hos de som visar symtom ses en influensaliknande sjukdom med feber, muskelvärk och en övergående lymfkörtelförstoring.

Sjukdomen ligger sedan i regel latent under resten av livet, men kan reaktiveras om immunförsvaret av någon anledning sätts ned. Detta har man på senare tid sett framför allt hos aids-patienter. Smittas en gravid kvinna som inte tidigare varit i kontakt med smittämnet finns risk att hon överför infektion till sitt foster och barnet kan födas med hjärnskador. Barnet kan också födas tillsynes friskt men senare utveckla blindhet/synnedsättning.

Läkemedel för att behandla infektionen finns, men en okomplicerad toxoplasmos hos en person med normalt immunsystem behandlas i regel inte. Behandling ges däremot till gravida kvinnor med en akut toxoplasmos liksom till det nyfödda barnet. Aids-patienter med reaktiverad toxoplasmos kräver ofta behandling under resten av livet. Smittade personer utvecklar immunitet som varar hela livet.

Diagnosen är serologisk, det vill säga man söker påvisa antikroppar mot Toxoplasma i patientens blod och/eller påvisa nukleinsyra från Toxoplasma med PCR-teknik. I vissa länder, dock inte i Sverige, undersöks gravida kvinnor avseende toxoplasmos.

Allmänt förebyggande åtgärder

En gravid kvinna bör informeras om Toxoplasma och veta hur hon kan skydda sig. En gravid kvinna bör alltså inte befatta sig med katträck, och hon bör undvika kontakt med sandlådor som katter kan ha förorenat. En gravid kvinna bör också undvika att äta rått kött, och hon ska inte smaka på köttfärsen. Parasiten dör vid djupfrysning till -20°C i tre dygn (observera att hela köttbiten måste vara genomfryst).

Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Toxoplasmos är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Kommentarer

  • En ovanlig smittspridning av toxoplasmos inträffade 1995 i Kanada. Mellan januari och september månad rapporterades 110 fall av toxoplasmos i och runt staden Victoria (42 gravida kvinnor, 11 nyfödda barn och ytterligare 57 personer). Smittan spreds via det kommunala vattnet i samband med kraftiga regn. Det fanns smittade katter runt den sjö som användes som vattenreservoar.

Läs mer på andra webbplatser