Sjukdomsinformation om trypanosomainfektion

Lyssna

Andra benämningar: Afrikansk sömnsjuka, Sömnsjuka.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Trypanosoma brucei trypomastigot.Trypanosomiasis är en infektionssjukdom som kan uppträda i olika sjukdomsformer. Sjukdomen förekommer inte i Sverige men har hos oss någon enstaka gång diagnostiserats hos personer som vistats i tropiska Afrika. Afrikansk sömnsjuka kan indelas i en västafrikansk och en östafrikansk form.

Sjukdomsbilden varierar mellan de båda formerna. Framför allt den östafrikanska formen kan anses vara en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Vad orsakar trypanosomainfektion och hur smittar den

Trypanosoma är ett encelligt urdjur (protozo) med en komplicerad livscykel, där reservoaren är såväl människa samt djur och där smittan överförs till människa via tsetseflugan (Glossina). Den västafrikanska formen orsakas av Trypanosoma brucei gambiense, medan den östafrikanska formen orsakas av Trypanosoma brucei rhodesiense.

Smittan är begränsad till de områden i Afrika där tsetseflugan finns (15º N–20º S latitud). Människa är huvudsaklig reservoar för den västafrikanska formen, medan framför allt nötkreatur, samt vissa vilda djur, är reservoar för den östafrikanska formen. Smitta via blodtransfusion är möjlig.

Inkubationstiden vid infektion med östafrikanska formen är kort, från tre dygn till tre veckor. Vid infektion med västafrikanska formen är den betydligt längre, från några månader upp till ett år.

Symtom och komplikationer

I det tidigaste skedet är sjukdomsbilden klassisk för båda sjukdomsformerna, det vill säga det utvecklas ett karakteristiskt sår (chanker) med svullnad och värmeökning på platsen för insektsbettet som tar flera veckor att läka. Allmänsymtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, led- och muskelvärk, aptitlöshet uppträder också tidigt i förloppet. Feber tillkommer och typiskt är att lymfkörtlar förstoras, ofta också levern och mjälten. I detta skede kan också patienten besväras av nervsmärtor och "myrkrypningar". I nästa skede av sjukdomen drabbas det centrala nervsystemet (hjärninflammation) och vid den östafrikanska formen är sjukdomen av akut karaktär och patienten avlider vanligtvis inom några veckor. Sjukdomsbilden vid den västafrikanska formen är mer kronisk och karakteriseras av medvetanderubbningar, psykiska förändringar samt påverkan på motoriken. Patienten kan exempelvis få allt svårare att gå.

Diagnostik och behandling

Diagnosen vid trypanosomiasis ställs utifrån sjukdomsbild samt genom mikroskopisk undersökning av blod, lymfkörtelvävnad samt ryggmärgsvätska. Dessa material kan också undersökas med PCR-metod. Antikroppsbestämning är också tillgängligt.
Det finns tämligen effektiva men biverkningsbelastade läkemedel för behandling av trypanosomiasis. Det är viktigt att diagnosen ställs tidigt i sjukdomsförloppet, innan parasiten når det centrala nervsystemet. Vid sen diagnos är prognosen mycket dålig.

Förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot bett av tsetseflugan när man vistas i endemiskt område.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.