Folkhälsodata och Folkhälsostudio – statistik om folkhälsa

Folkhälsodata är en databas för dig som söker statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Folkhälsodata ger dig också möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning. Här hittar du data om antibiotikastatistik, indikatorer för folkhälsopolitikens åtta målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor.

Folkhälsostudio är ett webbaserat verktyg som syftar till att göra folkhälsostatistiken mer interaktiv med hjälp av kartor, figurer och diagram.

Indikatorlabbet – statistik om ANDT

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där du kan följa utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) genom indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

I Indikatorlabbet kan du själv ta fram data på nationell, regional och lokal nivå, till exempel uppgifter om tillgång till alkohol och tobak, kommunernas arbete med prevention och tillsyn samt ohälsa till följd av ANDT.

ANDT-uppföljning – användarstöd till Indikatorlabbet

I användarstöd till Indikatorlabbet hittar du instruktionsfilmer, tolkningshjälp, övningar och bildspel som stöd för att använda Indikatorlabbet.

Miljöhälsoenkäten om hälsoutvecklingen relaterat till miljöfaktorer

Miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus påverkar vår hälsa. För att studera hur det ser ut för olika grupper över tid genomförs Miljöhälsoenkäten vart fjärde år.

Miljöhälsoenkäten

I databasen sammanställs data på regional nivå, som kan användas för att beskriva läget och vara till stöd i prioriteringar. Här hittar du beskrivning av enkäten, rapporten och resultat för olika faktorer.

Geodata för miljöfrågor

Geodata for Environmental Health är data som kan kopplas till en geografisk plats, och kan användas inom hälsorelaterat arbete med till exempel luftföroreningar, dricksvatten, grönytor, buller, strålning, radon och klimatförändringar. Rapporten visar vilka geografiska data som finns på nationell, regional och lokal nivå och hur de kan användas för att belysa miljörelaterad hälsa. Rapporten är skriven på engelska.

Geodata for Environmental Health

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.

Den nationella folkhälsoenkäten

Analysera och tolka data

Vad har olika datakällor för styrkor och svagheter, och hur kan man förstå variationer i data? Det finns många faktorer som kan göra det svårt att analysera och tolka data om psykisk hälsa. Utvecklingen av psykisk hälsa och suicid följs med olika datakällor. Läs om hur vi tar fram statistik och vilka för- och nackdelar som finns med att använda olika datakällor:

Så tar vi fram statistik om psykisk hälsa och suicid

Faktabladet vänder sig till dig som arbetar regionalt med psykisk hälsa eller suicid, och som vill veta mer om den statistik som används för att följa utvecklingen inom området.