Illustrationsbild

Länk till interaktiva faktablad - statistik på läns- och kommunnivå

De indikatorer som presenteras är:

  • Allmänt hälsotillstånd
  • Nedsatt psykiskt välbefinnande
  • Ängslan, oro eller ångest
  • Sömnbesvär
  • Suicidtankar
  • Suicid
  • Utbildning

Alla indikatorer utom suicid och utbildning är hämtade från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som årligen skickas ut till 20 000 slumpmässigt utvalda individer i åldern 16-84 år. Suicidstatistiken baseras på uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och redovisas per 10 000 invånare. Utbildning är hämtat från SCB.

Måttet allmänt hälsotillstånd omfattar både fysisk, psykisk och social hälsa och är en viktig indikator på befolkningens hälsotillstånd. Nedsatt psykiskt välbefinnande mäts med General Health Questionnaire (GHQ-12), ett sammansatt mått bestående av 12 frågor som används för att identifiera tecken på psykisk ohälsa i befolkningen. Förekomst av ängslan, oro eller ångest, sömnbesvär och suicidtankar mäts med varsin fråga.

Folkhälsoenkäten används främst för att samla in data på nationell nivå. När resultatet presenteras på läns- och kommunnivå blir det statistiska underlaget begränsat. Därför redovisas flerårsmedelvärden. Suicidtankar är relativt ovanligt i befolkningen och kan därför enbart redovisas på länsnivå. I mindre kommuner kan det statistiska underlaget vara för litet även för redovisning av andra indikatorer och då presenteras inga resultat.

Resultatet bör användas som en indikation på graden av psykisk hälsa i kommunen. Jämförelser mellan kommuner rekommenderas inte då dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda.

Det interaktiva faktabladet bygger på data från Folkhälsostudio, där det också finns fler indikatorer.

Relaterade sidor