Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik

Här kan du med hjälp av vårt webbaserade verktyg följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik på läns- och kommunnivå. Verktyget gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv och du kan spara och skrivas ut den som ett faktablad eller använda den i en Power Point-presentation.

Illustrationsbild

Länk till interaktiva faktablad - statistik på läns- och kommunnivå

De indikatorer som presenteras är:

  • allmän hälsa
  • nedsatt psykiskt välbefinnande
  • ängslan, oro eller ångest
  • sömnbesvär
  • självmord
  • suicidtankar
  • utbildningsnivå

Alla indikatorer utom självmord och utbildningsnivå är hämtade från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statistik om självmord är hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och utbildningsnivå är hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB).

Folkhälsoenkäten används främst för att samla in data på nationell nivå. När resultatet presenteras på läns- och kommunnivå blir det statistiska underlaget begränsat. Därför redovisas flerårsmedelvärden. Suicidtankar är relativt ovanligt i befolkningen och kan därför enbart redovisas på länsnivå. I mindre kommuner kan det statistiska underlaget vara för litet även för redovisning av andra indikatorer och då presenteras inga resultat. Resultatet bör användas som en indikation på graden av psykisk hälsa i kommunen. Jämförelser mellan kommuner rekommenderas inte då dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda.

Det interaktiva faktabladet bygger på data från Folkhälsostudio, där det också finns fler indikatorer.

Relaterade sidor

FolkhälsoStudio - interaktiv statistik

Diagram ur FolkhälsoStudioFolkhälsoStudio presenterar statistik på ett lättillgängligt och interaktivt sätt.

FolkhälsoStudio

Gå till toppen av sidan