Psykisk hälsa – Läns- och kommunstatistik

Lyssna

Här kan du med hjälp av vårt webbaserade verktyg följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik på läns- och kommunnivå. Verktyget gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv, och du kan spara och skriva ut den som ett faktablad eller använda den i en presentation.

Bild. Exempel på interaktiva faktablad – statistik på läns- och kommunnivå.

Bilden visar ett exempel på ett digitalt faktablad, andelen med ångest och oro i Jämtlands kommuner.

Interaktiva faktablad – Psykisk hälsa (extern webbplats)

De indikatorer som presenteras är:

  • allmän hälsa
  • nedsatt psykiskt välbefinnande
  • ängslan, oro eller ångest
  • sömnbesvär
  • självmord
  • suicidtankar
  • utbildningsnivå.

Alla indikatorer utom självmord och utbildningsnivå är hämtade från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Statistik om självmord är hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister, och statistik om utbildningsnivå är hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB).

Folkhälsoenkäten används främst för att samla in data på nationell nivå. När resultatet för enskilda län och kommuner presenteras blir det statistiska underlaget begränsat, och därför redovisar vi medelvärden för flera år. Suicidtankar är relativt ovanligt i befolkningen och kan därför bara redovisas på länsnivå. I mindre kommuner kan det statistiska underlaget vara för litet för att redovisa även andra indikatorer, och då presenteras inga resultat. Resultatet bör användas som en indikation på graden av psykisk hälsa i en viss kommun. Vi rekommenderar inte att jämföra olika kommuner eftersom dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda.

Det interaktiva faktabladet bygger på data från Folkhälsostudio, där det också finns fler indikatorer.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Läs mer

Suicidprevention – för dig som arbetar med att förebygga självmord

FolkhälsoStudio - interaktiv statistik

Diagram ur FolkhälsoStudioFolkhälsoStudio presenterar statistik på ett lättillgängligt och interaktivt sätt.

FolkhälsoStudio (extern webbplats)