Sedan den 1 juli 2004 ska alla fall av invasiv infektion med GAS rapporteras enligt Smittskyddslagen och då anmälas av både laboratoriet och den behandlande läkaren. Tidigare övervakades denna diagnos i den frivilliga laboratorierapporteringen. Redovisningen för år 2004 bygger alltså på anmälningar från bägge systemen. Övergången till det nya rapporteringssystemet fungerar inte fullt ut ännu och fallen anmäls till största delen endast via laboratorierna.

Under 2004 pågick ett aktivt insamlande av alla invasiva Grupp A streptokockstammar i Sverige, samt klinisk information om dessa patienter. Totalt 257 stammar insamlades och typades. Den vanligaste T-typen var T3/13/B3264 följt av T28 och icke typbara. Den dominerande emm typen var emm28. 11 % av patienterna hade STSS (Streptococcal Toxic Shock Syndrome) och 40 % av dessa dog. Dödligheten totalt i studien var 11 %.

Anmälda fall under 2004 uppvisade en jämn könsfördelning. Invasiv GAS ses främst bland de äldre. Drygt 65 % av fallen som rapporterats 2004 var 60 år eller äldre, bland de övriga finns främst vuxna i övre medelåldern. Runt 5 % var yngre än 20 år.