Analyserad och kommenterad statistik

Lyssna

Här hittar du ett antal sidor med analyserad, kommenterad och tolkad statistik.

Läs på underliggande sidor

 • Folkhälsan i Sverige

  Folkhälsan i Sverige är en del i myndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Den utgår från det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och olika aspekter av hälsa. Sammantaget ska uppföljningen visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet.

 • Miljöhälsorapport

  Från och med Miljöhälsoenkät 2023, som vänder sig till den vuxna befolkningen mellan 18 och 84 år, kommer miljöhälsorapporteringen att ta en delvis ny form.

 • Skolbarns hälsovanor

  Hur mår skolbarn i Sverige och vilka levnadsvanor har de? Hur har skolbarns hälsa och levnadsvanor förändrats över tid? Finns det skillnader i hälsa och vanor mellan olika grupper av skolbarn?

 • Årsrapporter för anmälningspliktiga sjukdomar

  Folkhälsomyndigheten sammanställer årliga rapporter om flertalet av de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

 • Öppna jämförelser

  Genom öppna jämförelser kan du bland annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige.

 • Länsrapportens undersökning (ANDTS)

  Hur arbetar länsstyrelserna med alkohol- och tobakstillsyn och med samordning av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, tobak och nikotin, dopning och spel om pengar i länet?

 • Sexuell hälsa

  Olika undersökningar inom området sexuell hälsa