Övriga statistikkällor

Här listar vi Folkhälsomyndighetens statistikdatabaser, studier och visualiseringsverktyg. Vissa databaser är pågående och kan bestå av långa eller korta tidsserier och samlas in kontinuerligt eller regelbundet och medger analyser av trender över tid. Andra databaser innehåller data från undersökningar som genomförts enstaka gång eller vid ett fåtal tillfällen med stora mellanrum. Detta data kan i första hand användas för att analysera situationen vid ett visst givet tillfälle och inte trender över tid. Här listas också avslutade undersökningsserier.

 • Alkoholdrycksstatistik

  Här presenteras den svenska alkoholdrycksstatistiken. I dokumenten på denna sida finns statistik i tabellform samt en beskrivning över vad som ingår i statistiken och hur data hämtas.

 • ANDT-uppföljning

  På webbsidan andtuppfoljning.se hittar du statistikverktyget Indikatorlabbet. I Indikatorlabbet tillgängliggörs data för att stödja arbetet med uppföljning av utvecklingen inom ANDT.

 • Antibiotikastatistik

  Här hittar du statistik över antibiotikaförsäljningen i Sverige och övriga länder i Europa.

 • EARS-Net

  EARS-Net (the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) är ett europeiskt nätverk av nationella övervakningssystem som samlar och analyserar data om antibiotikaresistenta bakterier.

 • ESBL-studie

  Folkhälsomyndigheten har undersökt förekomsten av en viss typ av antibiotikaresistenta bakterier (ESBL-bildande tarmbakterier) i den normala tarmfloran hos friska människor. Studien har provtagit 2 000…

 • Folkhälsodata

  Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Databaserna ger användaren möjlighet att göra uttag för egen bearbetning. Kommunfaktablad visar fördefinierade figurer.

 • FolkhälsoStudio

  – lättillgänglig och interaktiv folkhälsostatistik FolkhälsoStudio är Folkhälsomyndighetens nya webbaserade verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget…

 • Frivillig laboratorierapportering

  Vissa infektioner drabbar många människor och bör därför övervakas, men eftersom spridningen är så stor är det inte rimligt att rapportera enskilda fall från sjukvården. De infektionerna övervakas genom…

 • Hälsorapport

  Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Syftet med Hälsorapport är att…

 • Influensakoll

  Influensakoll var ett projekt som drevs av Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) under säsongerna 2011-2012 och 2012-2013. Mer än 2500 personer gick med.

 • Länsrapporten

  Länsrapporten är namnet på en årlig undersökning och resultatsammanställning som beskriver kommunernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt det övrigt ANDT-förebyggande…

 • Miljöhälsoenkäten

  Folkhälsomyndigheten följer den miljörelaterade hälsan i Sverige och genomför bland annat den nationella miljöhälsoenkäten där vi undersöker hur olika miljöfaktorer påverkar hälsan genom att fråga om…

 • Nationella folkhälsoenkäten

  Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar…

 • Psykiska hälsan i Sverige

  Nationell statistik De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska besvär. Här har vi samlat information om hur den…

 • Sentinelövervakning influensa

  Folkhälsomyndigheten övervakar hur många som har influensa i Sverige genom sentinelövervakning. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.

 • Skolbarns hälsovanor

  Barn och unga sitter, halvligger eller står ganska still under större delen av sin vakna tid, visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare. I studien syntes…

 • SmiNet

  Genom SmiNet administreras elektroniska fallanmälningar gällande smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

 • Smittsamma sjukdomar

  Här presenterar vi statistik över smittsamma sjukdomar.

 • Svebar

  Svebar är ett samarbete för snabb återkoppling och tidig varning för antibiotikaresistens. Genom systemet kommer resistens att rapporteras lokalt och nationellt.

 • Swelogs

  För att stärka kunskapen om spel om pengar och hälsa driver Folkhälsomyndigheten en långsiktig befolkningsstudie.

 • Svenska HALT

  Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige. Syftet med Svenska HALT är att stödja arbetet med att förebygga infektioner…

 • Ungdomsbarometern

  Ungdomsbarometern är en internetbaserad enkätundersökning som genomfördes under hösten 2014 och frågorna om sexualitet besvarades av 3165 personer i åldrarna 15–24 år som uppgivit att de haft samlag.

 • UngKAB15

  Under 2017 presenteras nya resultat i studien "Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige". Undersökningen bygger på svar från 7 755 unga i Sverige. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska centralbyrån…

 • Vaccinationsregister

  Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten enligt lag (2012:453) om register över nationella…

 • Vaccinationsstatistik

  Här visar vi vaccinationsstatistik från barnvårdcentraler, skolor och regionala smittskyddsenheter.

Gå till toppen av sidan