Under 2002 till 2004 pågick ett aktivt insamlande av invasiva GAS-isolat i landet. Under 2004 rapporterades 310 fall varav 257 isolat sändes till Smittskyddsinstitutet för ytterligare analys. Då övervakningsstudien avslutades noterades en kraftig nedgång i antalet inskickade isolat och under 2005 inkom endast 26 isolat från patienter med invasiv GAS-infektion, varför vi inte kan dra några slutsatser angående typfördelningar etc. baserat på detta material. Den 1 juli 2004 blev invasiva GAS-infektioner anmälningspliktiga, och alla fall ska nu rapporteras enligt smittskyddslagen både av laboratoriet och den behandlande läkaren. Under 2005 rapporterades 252 fall, vilket är jämförbart med tidigare års frivilliga laboratorierapportering.

Antibiotikakänslighet, från övervakningsstudien 2002–2004, visar att cirka 3 % av de invasiva isolaten hade nedsatt känslighet för erytromycin, cirka 2 % för clindamycin och cirka 28 % för tetracyklin. Bland de isolat som hade nedsatt känslighet för erytromycin var fenotypen cMLS vanligast (cirka 54 %) följt av M (cirka 46 %). De vanligaste genotyperna för denna resistens var ermB (cirka 54 %), mefA/E (cirka 43 %) och ermA (cirka 15 %).