Sedan 1 juli 2004 är invasiva GAS-infektioner anmälningspliktiga, både för laboratorierna och behandlande läkare, men hälften av fallen rapporteras fortfarande enbart från laboratorierna. Under 2006 anmäldes 321 fall, 170 män och 151 kvinnor, vilket är en ökning med drygt 20 % jämfört med föregående år. Infektionen drabbar främst äldre personer, cirka 60 % var över 60 år (medianålder män 62, kvinnor 64 år). 18 % (57) av fallen är typade, vanligast är T1 och T28.

GAS

Figur. Beta-hemolytiska grupp A-streptokocker, invasiva fall 1997–2006. Fall 1997 till och med juni 2004 från den frivilliga laboratorierapporteringen