Under 2009 anmäldes 444 fall, en incidens på 4,8. Detta är en minskning jämfört med 461 fall år 2008. Enligt uppgifter på kliniska anmälningar inträffade 11 fall av barnsängsfeber och för ytterligare 11 fall utan klinisk anmälan angavs en förlossningsklinik som remitterande klinik på laboratorieanmälan.

Säsongsvariationen är tydlig, men till skillnad från tidigare år där toppar under våren noterats, rapporterades flest fall i januari.

Totalt var det lika många män som kvinnor bland fallen men i åldersgruppen 30–39 år dominerade kvinnor och i åldrarna 40–49 var det fler fall bland män. Infektionen drabbade främst äldre personer, medianålder var 64 år.

Enligt anmälningarna och vid jämförelse med folkbokföringsregistret över avlidna inträffade 76 dödsfall inom 30 dagar från diagnosen. Medianålder för de döda var 78 år, men 4 dödsfall inträffade bland barn under 10 år.

Under 2009 intensifierade SMI sin nationella övervakning av streptokocker och bad de mikrobiologiska laboratorierna att skicka in alla invasiva isolat för vidare karakterisering. De vanligaste T-typerna bland de 279 unika isolat som inkommit under 2009 var T-typerna 1 (29 %), 28 (20 %), 3,13,B3264 (18%) och 12 (8 %).