Grupp-A-streptokocker (GAS) är en vanlig orsak till hals- eller hudinfektioner, men kan ibland ge allvarlig blodförgiftning, snabbt förlöpande och livshotande mjukdelsinfektioner (nekrotiserande fasciit) och/eller chocktillstånd.

Den bakomliggande orsaken är oftast speciella, toxinproducerande streptokocker som ibland kan få ökad spridning. Invasiva infektioner ska anmälas enligt smittskyddslagen.

Utfall och trend

Under 2012 anmäldes 584 fall (incidens 6,1 fall/100 000 invånare) av invasiva grupp- A- streptokocker. Det var det högsta antalet fall under ett år sedan sjukdomen blev anmälningspliktig (Figur 1). Jämfört med 2011 ökade antalet fall med 45%.

Figur 1. Antal rapporterade fall av invasiv GAS-infektion i Sverige 2005-2012

Diagram: antal rapporterade fall av invasiv GAS-infektionDiagram: antal rapporterade fall av invasiv GAS-infektion

Ålder och kön

Medianåldern bland fallen var 65 år. Sjukdomsförekomsten var högst bland personer över 80 år. Lika många män som kvinnor drabbades, fast i åldersgruppen 20-39 år dominerade kvinnor.

Säsongsvariation

Flest fall rapporterades från januari till maj, ytterligare toppar noterades i juli respektive december (Figur 2).

Figur 2. Antal fall av invasiv GAS-infektion per anmälningsmånad januari 2007-december 2012

Diagram: antal fall av invasiv GAS-infektion per anmälningsmånadDiagram: antal fall av invasiv GAS-infektion per anmälningsmånad

Enligt uppgifter från kliniska anmälningar, som finns för 67% av fallen, inträffade 13 fall av barnsängsfeber. För ytterligare 1 fall, där klinisk anmälan saknades, angavs förlossningsklinik som remitterande klinik på laboratorieanmälan. Enligt anmälningarna och vid jämförelse med Skatteverkets register över avlidna inträffade 69 dödsfall inom 30 dagar från diagnosen. Medianålder bland de avlidna var 79 år. Dödlighet i samband med sjukdomen var jämförbar med 2010-2011.

Mikrobiologisk typning

När en ökning av antalet anmälda fall noterades under våren 2012 initierade SMI en nationell insamling av bakterieisolat retrospektivt från årsskiftet och framåt för att studera typfördelningen bland cirkulerande isolat. Isolaten har karaktäriserats med 2 typningsmetoder på SMI, T-typning och emmsekvensering. Isolat har även emm-typats regionalt i Skåne, men dessa har ännu inte T-typats på SMI. Isolat från 518 (89%) av de rapporterade fallen är i dagsläget emm-typade. De vanligaste typerna under 2012 var emm1/T1 som stod för ca 30% av de typade isolaten, följt av emm89 (16%), emm28 (14%) och emm3 (11%). Framförallt emm-typ 1, men även emm3, har tidigare visats vara vanligare vid ökad incidens och allvarlighetsgrad av invasiv sjukdom.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Jämfört med tidigare år ökade antalet sjukdomsfall i alla åldrar under 2012. Ökningen var störst bland personer äldre än 80 år. Orsakerna till ökningen kan vara många. En ökad medvetenhet och rapportering kan ha bidragit, likaså kan spridning av virusinfektioner påverka då GAS-infektioner kan ses sekundärt till dessa. Förändringar av vilka typer av GASisolat som cirkulerar i befolkningen kan också spela roll. SMI:s bedömning är att Sverige under 2012 hade en reell ökning av antalet sjukdomsfall förekommit, med en ökad risk framförallt hos personer över 80 år. Vi fortsätter med den utökade övervakningen, med typning av bakteriestammar, under 2013 för att ytterligare kartlägga spridningsmönster och bakterietypernas betydelse för ökad incidens av allvarlig GAS-infektion.