Invasiva infektioner med grupp A streptokocker (iGAS) 2016

Lyssna

Infektioner med grupp A streptokocker (GAS, Streptococcus pyogenes) är vanliga och orsakar bland annat halsfluss, svinkoppor (impetigo), rosfeber (erysipelas) och ytliga sårinfektioner. GAS kan också orsaka mer allvarliga invasiva infektioner såsom blodförgiftning (sepsis), allvarliga mjukdelsinfektioner (nekrotiserande fasciit, NF), och syndrom med kraftig toxinpåverkan (streptococcal toxic shock syndrome, STSS). GAS kan producera en rad olika virulensfaktorer, framför allt M-proteiner och exotoxiner som associeras med mer allvarligare infektioner. Infektioner med invasiva grupp A streptokocker blev anmälningspliktig 2004.

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Utfall

Incidensen var 6,3 per 100 000 invånare och år, och det totala antalet fall 626, under 2016 (figur 1).

Det är en ökning med 9 procent jämfört med föregående år 2015 då 573 fall rapporterades. Efter ökningen av antalet infektioner med iGAS i början på 2012 och toppåret 2013 fortsätter antalet rapporterade fall att ligga högre än innan 2012.

Figur 1. Incidens av invasiva grupp-A streptokocker 2007–2016

Figur 1. Incidens av invasiva grupp-A streptokocker 2007–2016

Ålder och kön

Liksom tidigare rapporterades en medianålder kring 65 år. Av samtliga rapporterade fall var medianåldern 66 år. Könsfördelningen har tidigare oftast varit jämn, men de två sista åren har det varit en något större andel kvinnor. Av fallen var 299 män (48 procent), 326 kvinnor (52 procent) och ett okänt. Även om fler fall rapporterades i åldersgruppen 70–79 år (n=134, inc.15) var incidensen högst för åldersgruppen över 80 år (n=124, inc.24) (figur 2). För åldersgruppen över 80 år ses en tydlig ökning av incidensen toppåren 2008 och 2013. Incidensen för kvinnor i barnafödande ålder 20–39 år, var högre än för männen i samma åldersgrupp medan männen dominerar i åldrar över 60 år.

Figur 2. Incidens av fall med invasiva grupp-A streptokocker per åldersgrupp, 2007–2016

Figur 2. Incidens av fall med invasiva grupp-A streptokocker per åldersgrupp, 2007–2016

Epidemiologisk gruppering

För 79 procent av fallen finns kliniska anmälningar 2016. Enligt uppgifter från de kliniska anmälningarna hade 40 fall barnsängsfeber som klinisk manifestation, vilket är fler än under föregående år då 26 fall kopplades till barnsängsfeber. Totala antalet fall och incidens för kvinnor i åldersgruppen 20–39 år, oavsett klinisk manifestation, var i samma storleksordning som föregående år.

Under 2016 rapporterades 24 fall av NF och 16 fall av STSS. För övriga fall angavs 418 ha annan klinisk manifestation och för 128 fall saknas uppgift om manifestation.

Då anmälningarna samkördes mot Skatteverkets register över avlidna framkom att 63 dödsfall inträffade inom 30 dagar efter insjuknandet i en iGAS-infektion år 2016, vilket motsvarar en dödlighet på tio procent. Medianåldern bland de avlidna var 80 år jämfört med 82 år under 2015. Dödligheten i samband med sjukdomen var jämförbar med föregående år.

Geografisk fördelning i Sverige

För hela landet var incidensen 6,3 per 100 000 invånare under 2016. Högst incidens rapporterades från Västerbotten län (9,8 per 100 000 invånare) följt av Jämtlands län (8,5 per 100 000 invånare). Lägst incidens rapporterades från Gotlands län (1,7 per 100 000 invånare).

Säsongsvariation

iGAS har en tydlig säsongsvariation, med flest rapporterade fall under årets första månader. Under 2016 var säsongen lite mer utdragen och först i juli sågs en minskning. Antalet fall var dock något fler under sommarmånaderna jämfört med tidigare år (figur 3).

Figur 3. Säsongsvariation för iGAS i fall per månad 2007–2016 samt trend (glidande medelvärde över tre månader)

Figur 3. Säsongsvariation för iGAS i fall per månad 2007–2016 samt trend (glidande medelvärde över tre månader)

Utbrott

En spridning av GAS på ett äldreboende rapporterades under 2016. Inom en kort tidsperiod avled tre personer varav två konstaterades ha GAS i blodet.

Mikrobiologi

Invasiva GAS ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram och isolat insamlas och typas under perioden februari till och med april varje år. År 2016 emm-typades isolat från 48 procent (n=301) av alla anmälda iGAS-fall. Typningen utfördes av 2 laboratorier. Som vanligt typade Skåne nästan alla sina fall (93 av totalt 96 fall). Folkhälsomyndigheten typade resterande isolat.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning

Under 2016 rapporterades 626 fall av invasiva GAS vilket är det näst högsta antalet fall under ett år sedan sjukdomen blev anmälningspliktig. Efter uppgången 2012–2013 har incidensen minskat men är högre än den var åren innan. Sedan våren 2012 har typ emm1 varit den vanligast förekommande typen i den utökade övervakningen som pågick till och med halvårsskiftet 2015 och därefter även under insamlingsperioden februari–april. Något fler fall av barnsängsfeber rapporterades under året, jämfört med föregående år. Dödligheten i sjukdomen var i stort sett oförändrad. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av invasiva GAS, med typning av bakteriestammar för att kartlägga spridningsmönster och bakterietypernas betydelse för ökad incidens av allvarlig GAS-infektion.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)