Bakgrund

Infektioner med betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS, Streptococcus pyogenes) är vanliga och orsakar bland annat halsfluss, svinkoppor (impetigo), och ytliga sårinfektioner. GAS kan också orsaka mer allvarliga invasiva infektioner (iGAS) såsom blodförgiftning (sepsis), rosfeber (erysipelas), barnsängsfeber (puerperal sepsis), allvarliga mjukdelsinfektioner (nekrotiserande fasciit, NF) och syndrom med kraftig toxinpåverkan (streptococcal toxic shock syndrome, STSS). GAS kan producera en rad olika virulensfaktorer, framför allt M-proteiner och exotoxiner som associeras med mer allvarliga infektioner.

Utfall

Totalt rapporterades 800 fall med iGAS i Sverige säsongen 2017-2018 (juli 2017-juni 2018) vilket motsvarar en incidens på 7,9 fall per 100 000 invånare. Incidensen ökade med 22 procent jämfört med föregående säsong 2016-2017 (6,5). Det är den hittills högsta incidensen sedan infektioner med iGAS blev anmälningspliktiga 2004 och i samma storleksordning som under den tidigare rekordsäsongen 2012-2013 (incidens 7,7) (figur 1).
En jämförelse med Skatteverkets register över avlidna personer visade att 12,4 procent (99 fall) av fallen avlidit inom 30 dagar efter diagnos. Säsongen 2016-2017 var andelen avlidna personer 11,5 procent (75 fall). En klinisk anmälan fanns för 83 procent av fallen. Enligt dessa var det under säsongen 37 fall (spridning 23-43 år) med barnsängsfeber, vilket är i nivå med föregående säsong då 35 fall rapporterades. Under säsongen 2017-2018 rapporterades 39 fall av NF (n=31, 2016-17) och 38 fall av STSS (n=23, 2016-2017). För övriga fall angavs 531 ha annan klinisk manifestation och för 155 fall saknades uppgift om detta.

Figur 1. Incidens av iGAS säsongerna (juli-juni) 2011-2012 till 2017-2018.

diagram som visar incidens av iGAS

Ålder och kön

Under säsongen 2017-2018 var medianåldern bland fallen 64 år med en spridning från 0 till 98 år. Av de rapporterade fallen var 403 män (50,4 procent) och 397 kvinnor (49,6 procent). Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor än män med iGAS i åldersgrupperna 15 till 39 år (70,6 procent var kvinnor) medan i åldersgrupperna 60 till 79 år rapporterades fler män (60,2 procent). Incidensen var högst för åldersgruppen 80 år och äldre (36,5 fall per 100 000 invånare, figur 2).

Figur 2. Incidens av iGAS-fall i olika åldersgrupper säsongerna 2011-2012 till 2017-2018.

diagram som visar incidens av iGAS-fall i olika åldersgrupper

Mikrobiologi

Typning av isolat från fall mellan februari till april ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Under säsongen 2017-2018 emm-typades 285 av 328 rapporterade fall under denna period. De vanligast förekommande typerna var emm1 (47,7 procent), 28, 89, 3, 12 och 4 (7,7 till 6,0 procent vardera), som varit de vanligaste under februari-mars de senaste sju åren.

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Geografisk fördelning och säsongsvariation

Incidensen av iGAS varierar både geografiskt inom landet och över tid. Säsongen 2017-2018 var incidensen snedfördelad över landet (P < 0,001) och varierade mellan 5,2 och 17,1 fall per 100 000 invånare i landets län. Den högsta incidensen rapporterades från Gotland (17,1 fall per 100 000 invånare) följt av Jämtland (14,6) figur 3. Infektioner med iGAS har en tydlig årstidsvariation med flest rapporterade fall under årets första månader. Orsaken till årstidsvariationen är inte känd men flera faktorer kan sannolikt påverka som klimatfaktorer, beteendemönster och sekundärinfektioner efter virusinfektioner.

Figur 3. Incidens av iGAS per län säsongerna 2011-2012 till 2017-2018.

kartor som visar incidens av iGAS per län säsongerna

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Under 2017-2018 rapporterades 800 fall vilket är det högsta antalet fall under en säsong sedan infektioner med iGAS blev anmälningspliktiga. Mortaliteten var 12,4 procent, vilket är något högre än 2016-2017 (11,5 procent) men lägre ��n den tidigare rekordsäsongen 2012-2013 (13,6 procent). Andelen emm1 bland de typade isolaten februari- april var 48 procent, men betydligt högre bland de allvarligaste infektionerna STSS och NF under samma period. Tidig diagnos och behandling är av stor betydelse vid invasiv infektion.

Läs mer

Årssammanfattning 2017
Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)
Tabellsamling – årsrapporter 2017
Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar