Sammanfattning och bedömning

Under säsongen juli 2018 till juni 2019 rapporterades 794 fall av invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) motsvarande en incidens av 7,8 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är den näst högsta incidensen sedan infektioner med iGAS blev anmälningspliktiga 2004 och i samma storleksordning som under de tidigare rekordsäsongerna 2012-2013 (incidens 7,7) och 2017-2018 (incidens 7,9). Flest antal fall anmäldes denna säsong under januari, till skillnad mot tidigare (se figur 1).

Av de rapporterade fallen var 424 kvinnor (53 procent) och 370 män. Medianåldern bland fallen var 65 år (spridning 0 till 99 år). Liksom tidigare rapporterades fler kvinnor än män med iGAS i åldersgrupperna 20 till 39 år (83 procent var kvinnor, n=94). Incidensen var högst för åldersgruppen 80 år och äldre (incidens 34).

En klinisk anmälan fanns för 81 procent av säsongens fall. Enligt dessa rapporterades 40 fall med barnsängsfeber, 60 fall med nekrotiserande fasciit (NF) och 21 fall av streptococcal toxic shock syndrome (STSS) jämfört med 37, 39 respektive 38 fall med dessa diagnoser föregående säsong. Åttiotre patienter avled inom 30 dagar efter diagnos (10 procent). För övriga fall angavs 534 ha annan klinisk manifestation och för 139 fall saknades uppgift om manifestation.

Incidensen av iGAS varierar både geografiskt inom landet och över tid. Säsongen 2018-2019 varierade incidensen mellan 3,1 och 12 fall per 100 000 invånare i landets regioner. Den högsta incidensen rapporterades från Jönköping och Värmland (incidens 12).

Typning av isolat från fall mellan februari till april ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Under dessa månader 2019 emm-typades 258 av 284 rapporterade fall. De vanligast förekommande typerna var emm1 (38 procent), 28, 89, 12 och 4 (11 till 9 procent vardera), dessa typer har också varit de vanligaste under motsvarande period de senaste sju åren (figur 2). Andelen emm1 bland typade isolat februari-april varierar mellan åren och generellt ses en högre diversitet av typer de år andelen emm1 är lägre (figur 2). Fördelningen av övriga typer varierade som vanligt också mellan regionerna 2019, en signifikant skillnad var att region Kronoberg hade högre andel av typ emm89 jämfört med övriga regioner (p=0,01).

Läs mer

Figur 1. Antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2018-2019.

Figur 1. Antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2018-2019.

Figur 2. Typfördelning bland invasiva GAS februari-april säsongerna 2011–2012 till 2018-2019.

Figur 2. Typfördelning bland invasiva GAS februari-april säsongerna 2011–2012 till 2018-2019.