Sammanfattning och bedömning

Under säsongen juli 2019 till juni 2020 rapporterades 525 fall av invasiva infektioner med betahemolyserande grupp A streptokocker (iGAS) vilket motsvarar en incidens av 5,1 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en minskning med 269 fall jämfört med föregående säsong 2018-19 (793 fall, incidens 7,8) och den lägsta incidensen som rapporterats under de senaste 9 säsongerna. Minskningen av incidensen ses för nästan alla åldersgrupper förutom i åldersgruppen 0-19 år som är den åldersgrupp med lägst antal fall (n=17) (figur 2). Den branta nedgången av fall som noterades i april kan delvis förklaras av åtgärder vidtagna för att minska smittspridningen av covid-19. God handhygien, begränsade kontakter mellan människor och isolering vid sjukdom är åtgärder som kan förebygga smitta med GAS, som vanligen också sprids från människa till människa, via direktkontakt eller indirekt via föremål eller droppsmitta. Minskningen under säsongen berodde inte enbart på smittförebyggande åtgärder då färre fall av iGAS sågs även innan åtgärderna vidtogs.

Av de rapporterade fallen var 275 kvinnor (52 procent) och 250 män. Medianåldern bland fallen var 63 år (spridning 0 till 99 år). Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor än män med iGAS i åldersgrupperna 20 till 39 år (78 procent var kvinnor, n=69). Incidensen var högst för åldersgruppen 80 år och äldre (incidens 23).

En klinisk anmälan fanns för 83 procent av säsongens fall. Enligt dessa rapporterades 28 fall med barnsängsfeber, 38 fall med nekrotiserande fasciit (NF) och 25 fall av streptococcal toxic shock syndrome (STSS) jämfört med 40, 60 respektive 21 fall med dessa diagnoser föregående säsong. För övriga 333 fall angavs annan klinisk manifestation och det saknades uppgift om manifestation för 101 fall. Klinisk manifestation är svårt att jämföra mellan säsongerna beroende på avsaknad av information i anmälningarna. Det var dock ovanligt många fall med NF som noterades föregående säsong. Sextiosex patienter avled inom 30 dagar efter diagnos (13 procent) vilket är jämförbart med tidigare säsonger (10-12 procent 2014-2019).

Incidensen av iGAS varierar både geografiskt inom landet och över tid, se figur 3. Säsongen 2019-2020 varierade incidensen mellan 1,9 och 12,2 fall per 100 000 invånare i landets regioner. Den högsta incidensen rapporterades från Jämtland Härjedalen och Gävleborg (incidens 12,2 respektive 7,3). Under perioden noterades ansamling av fall med typen emm1 i Jämtland Härjedalen.

Under perioden februari till april 2020 emm-typades isolat från 127 av totalt 160 (79 procent) rapporterade fall under perioden. De vanligast förekommande typerna var emm1 (32 procent), 89, 28, 12 och 3 (15, 11 till 8 procent vardera), dessa typer har också varit de vanligaste under motsvarande period de senaste sju åren (figur 4). Andelen isolat med typ emm1 har minskat ytterligare, från 48 till 32 procent mellan 2018 till 2020, se figur 4.

Läs mer

Figur 1. Antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2019-2020.

Figuren visar antal fall av invasiva GAS per månad säsongerna juli till juni från 2011-2012 till 2019-2020. Flest fall ses för säsongerna 2012-2013, 2017-2018 och 2018-2019. För säsongen 2019-2020 ses en brant nedgång av antal fall mellan mars och april.

Figur 2. Incidensen av iGAS för åldersgrupper säsongerna (juli-juni) 2011–2012 till 2019-2020.

Figuren visar incidensen av invasiva GAS för olika åldersgrupper säsongerna (juli-juni ) 2011-2012 till 2019-2020.  Incidensen för alla åldersgrupper utom åldergruppen 10-19 år minskar mellan säsongerna 2018-2019 och 2019-2020.

Figur 3. Incidens av iGAS per region säsongerna 2017-2018 till 2019-2020.

Bilden visar tre kartor över Sveriges regioner säsongerna juli till juni 2017-2018 till 2019-2020. Incidensen av invasiva GAS ses i färgskala. Högst Incidens sågs de två första säsongerna vilket ges av mörkare färger på kartorna. Den senaste säsongen visar en ljusare karta. Regionen Jämtland Härjedalen är den enda regionen som har haft en hög incidens (≥ 9,0 fall per 100 000 invånare) alla tre säsongerna.

Figur 4. Typfördelning bland invasiva GAS februari-april säsongerna 2011–2012 till 2019-2020.

Figuren visar typfördelning bland invasiva GAS februari-april säsongerna 2011–2012 till 2019-2020. Andelen emm1 har minskat sedan säsongen 2017-2018 medan andelen emm89 har ökat under samma period.